پرسشنامه شخصيتی آيزنک(EPQ)


Eysenck Personality Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه شخصيتی آيزنک(EPQ)
 • عنوان انگلیسی: Eysenck Personality Questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: شخصيت - پرسشنامه شخصيتی -ارزشيابی شخصيت - Personality-Personality Test- Personality Inventory- Personality Assessment-
 • کاربرد: اندازه گيری افراد در زمينه تيپهای شخصيتی بر اساس تئوری شخصيت آيزينگ ، مخصوص بزرگسالان 16 سال به بالا
 • سازنده: آيزنک (Eysenck)
 • سال ساخت: 1969
 • تعداد سوال: 57سوال
 • زیر مقیاس: چهار زير مقياس، سه مورد مربوط به سه تيپ شخصيتی يعنی برونگرايی(E) - روان رنجوری(N) - روان پريشی(P) و يک مورد مربوط به دروغ سنجی(L) که نشانه همکاری و صداقت پاسخگو است.EPQ در .واقع فرم اصلاح شده و تکميل شدهEPI است.EPI بر دو مدل شخصيتی مبتنی بوده و فاقد مقياس
 • نحوه اجرا: از نوع بسته پاسخ - مدت زمان اجرا 20 الی 25 دقيقه
 • نحوه نمره گذاری: آزمودنی می تواند در هر سوال پرسشنامه نمرات 1- 5/0 و صفر را با توجه به نحوه پاسخ دريافت کند. جهت نمره گذاری ابتدا فرم کليدE را بر روی پاسخنامه آزمودنی گذاشته و به تعداد پاسخهای متناسب با فرم کليد به او يک نمره می دهيم و نمرات وی را با هم جمع نموده و حاصل را در جايگاه مربوطه در پاسخنامه آزمودنی يادداشت کرده و سپس همين کار را برای فرم کليدهای بعد ی انجام می دهيم.نمرات بر اساس رتبه بندی مورد تفسير قرارمی گيرد بطوريکه هرچه رتبه درصدی فرد در ملاک نوروتيک(N) از 50 بالاتر باشد بی ثبات تر است و هر چه رتبه از 50 پايينتر باشد فرد باثبات تر است.و اگر در ملاک برونگرايی - درونگرايی (E) رتبه درصدی فرد از 50 بيشتر باشد برونگراتر است و اگر اين رتبه از 50 کمتر باشد فرد درونگراتراست.
 • رفرانس: محمدی مقدم ، مهريار،1377 ، هنجاريابی و بررسی اعتبار و روايی پرسشنامه شخصيتی آيزينگ و اهميت آن در تمايز و پيش بينی عضويت گروهی دانش آموزان 14- 18 ساله عادی و مشکل دار اردبيل – پايان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه اصفهان
 • آزمون مرجع: Eysenck Personality Questionnaire
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي محتوايي : از طريق نظرخواهي از اساتيد و صاحبنظران ، پرسشنامه داراي روايي محتوايي شناخته شد.(محمدي مقدم ، مهريار،1377 ، هنجاريابي و بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه شخصيتي آيزينگ و اهميت آن در تمايز و پيش بيني عضويت گروهي دانش آموزان 14- 18 ساله عادي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)روايي ملاك : روايي ملاك از طريق محاسبه همبستگي بين متغيرهاي E,N,P حاصل از پرسشنامه EPQ ومتغيرهاي E,N,P . مشاهده شد كه متغيرهاي E,N حاصل از EPQ با متغيرهاي E,N حاصل از پرسشنامه خود ارزيابي با احتمال بيش از 99/0 ارتباط معني دار دارد .روايي ملاك مقياس E 36
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: حق شناس 1378 به نقل از محمدزاده و همكاران 1384 ضريب پايايي EPQ را با استفاده از روش بازآزمايي براي شاخصهاي برونگرايي 92/0 – دروغ سنجي 88/0 – روان رنجورخويي 89/0 و روانپريشي گرايي 72/0 گزارش كرده است.( محمدزاده ،ع – گودرزي،م – نقوي،م – ملازاده،ج(1384) – بر
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: محمدي مقدم و مهريار(1377) همساني دروني پرسشنامه را از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه كرده و مقادير E، 63/0 N 78/0 ،P 53/0 و L 56/0 را گزارش كرده اند.( محمدي مقدم ، مهريار،1377 ، هنجاريابي و بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه شخصيتي آيزينگ و اهميت آن در تمايز و پيش
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: سيادت و همكاران(1384) در پژوهش خود كه بر روي 52 نفر از مديران و 152 نفر از دبيران زن و مرد شهر اصفهان انجام دادند پايايي پرسشنامه را به روش تنصيف 93/0 محاسبه كرده اند(سيادت ،سيد علي – بختيار نصرآبادي،حسنعلي- سليمي،قربانعلي-1384 – بررسي رابطه بين جو سازمان
 • توضیحات دیگر: 0