پرسشنامه استرس شغلی اسیپو


Occupation Stress Inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه استرس شغلی اسیپو
 • عنوان انگلیسی: Occupation Stress Inventory
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: استرس شغلی - اسيپو
 • کاربرد: سنجش میزان سازگاری شغلی
 • سازنده: اسيپو Osipow
 • سال ساخت: نسخه اوليه 1987 نسخه تجديدنظرشده 1998
 • تعداد سوال: 140
 • زیر مقیاس: داراي سه بعد اصلي نقش های شغلی، فشار شخصی، منابع شخصی است كه هر يك از اين ابعاد خود داراي زير مقياس هاي جداگانه اي هستند. زير مقياسهاي پرسشنامه نقش هاي شغلي: نقش هاي اضافي، نابسندگي نقش، ابهام نقش، حد و مرز نقش، مسئوليت و محيط فيزيكي زير مقياسهاي پرسشنامه
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی - فردی
 • نحوه نمره گذاری: لیکرتی 5 درجه ای به هريك از زير مقياس ها 10 عبارت تعلق دارد. با توجه به اينكه اين آزمون داراي 14 زير مقياس است تعداد كل عبارات آن 140 است. پرسشنامه نقش هاي شغلي داراي 60 عبارت، پرسشنامه فشار شخصي داراي 40 عبارت و پرسشنامه منابع شخصي داراي 40 عبارت است. براي بدست آوردن نمره هر بعد بايد نمره همه زير مقياسهاي مربوط به بعد مورد نظر را با هم جمع كنيد.
 • رفرانس: Mann Layne, Christina (2001). THE RELATIONSHIP OF OCCUPATIONAL STRESS, PSYCHOLOGICAL STRAIN, AND COPING RESOURCES TO THE TURNOVER INTENTION OF REHABILILITATION COUNSELORS. Virginia Polytechnic Institute and State University. Osipow somuel et al. Occupa
 • آزمون مرجع: Occupation Stress Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه با روش تحليل عوامل تأييد شد (نويديان و همكاران، 2005) Navidian A, Masoudi Gh, Mousavi SS. Job stress factors and their relation with general health among nurses of emergency wards in Zahedan hospitals 2003.Behbud 2005;9(3):17-26. [Persian].
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: مقياس اوليه در داخل كشور به كرات با روش آزمون و بازآزمون تأييد گرديده است (به نقل از بهرامي و همكاران، 1388). بهرامي، عباس؛ اكبري، حسين؛ موسوي، سيد غلامعباس؛ حناني، ميترا و رمضاني، يداله (1388). استرس شغلي در پرستاران بيمارستانهاي شهر كاشان، فصلنامه علمي–
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ 89/0 بدست آمد (خاتوني و همكاران، 1390). خاتوني، مرضيه؛ ملاحسن، مريم و خوئينيها، سعيد (1390). بررسي استرس شغلي و عوامل مرتبط با آن در حسابداران دانشگاه علوم پزشكي قزوين. فصلنامه سلامت كار ايران، دوره8، شماره2.
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Occupation Stress Inventory
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: فوگارتي و همكاران (1999) گزارش كرده اند كه همبستگي همه متغيرهاي مربوط به استرس، فشار و مقابله در پرسشنامه استرس شغلي معنادار است (به نقل از من لاينه، 2001).Mann Layne, Christina (2001). THE RELATIONSHIP OF OCCUPATIONAL STRESS, PSYCHOLOGICAL STRAIN, AND CO
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اعتبار همزمان با دو پرسشنامه دیگر توسط اسیپو1997 انجام شد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: لومبارد (1997) در پژوهش خود اين آزمون را بر روي 62 دانشجو اجرا كرد. در اين پژوهش پايايي حاصل از روش بازآزمايي بين 39/0 تا 74/0 گزارش شد (به نقل از من لاينه، 2001).Mann Layne, Christina (2001). THE RELATIONSHIP OF OCCUPATIONAL STRESS, PSYCHOLOGICAL STRAIN,
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفای کرنباخ بین 88/0 تا 93/0 Osipow somuel et al. Occupational stress inventory Psychological Assessment Resourcee.INC 1987;1-5. ضريب آلفاي 14 زير مقياس آزمون بين 70/0 تا 89/0 قرار دارد. Mann Layne, Christina (2001). THE RELATIONSHIP OF OCCUPATIONAL STR
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: