مقیاس انگیزش تحصیلی دانش آموزان (AMS)


ACADEMIC MOTIVATION SCALE


 • عنوان فارسی: مقیاس انگیزش تحصیلی دانش آموزان (AMS)
 • عنوان انگلیسی: ACADEMIC MOTIVATION SCALE
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: انگیزش تحصیلی- دانش آموزان- AMS
 • کاربرد: تشخیص نوع انگیزش تحصیلی دانش آموزان
 • سازنده: Vallerand ولرند
 • سال ساخت: 1989
 • تعداد سوال: 28
 • زیر مقیاس: سه بعد اصلي انگیزش درونی- بیرونی - بی انگیزشی و 7 زير مقياس است. بعد انگيزش دروني (دانستن، حركت در جهت پيشرفت و تجربه محرك) بعد انگيزش بيروني (همسان كردن، درون فكني و تنظيم بيروني) يك زير مقياس مربوط به بعد بي انگيزشي
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی ، فردی، خودگزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: لیکرت 7 درجه ای از اصلاً=1 تا كاملاً=7 زير مقياس دانستن: 23-16-9-2 حركت در جهت پيشرفت: 27-20-13-6 تجربه محرك: 25-18-11-4 همسان كردن: 24-17-10-3 درون فكني: 28-21-14-7 تنظيم بيروني: 22-15-8-1 بي انگيزشي: 26-19-12-5
 • رفرانس: www.er.uqam.ca/nobel/r26710/LRCS/scales/emecegep_en.doc Vallerand, R. J. Plletier, G. Blaise, M. R. Breier, N. M. Senecal, C. and Vallieres, E. F. (1992) The academic motivation scale: a measure of intrinsic, extrinsic, and amovation in education. Educat
 • آزمون مرجع: ACADEMIC MOTIVATION SCALE
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: نتايج تحليل عاملي تأييدي ساختار 7 عاملي مقياس را به اثبات رسانده و حاكي از اعتبار سازه مطلوب مقياس انگيزش تحصيلي است (ولرند و همكاران، 1992). Vallerand, R. J. Plletier, G. Blaise, M. R. Breier, N. M. Senecal, C. and Vallieres, E. F. (1992) The academic mo
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي حاصل از بازآزمايي در فاصله يك ماه بين 71/0 تا 83/0 گزارش شده است. Vallerand, R. J. Plletier, G. Blaise, M. R. Breier, N. M. Senecal, C. and Vallieres, E. F. (1992) The academic motivation scale: a measure of intrinsic, extrinsic, and amovation
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفای کرونباخ بین 83/0 تا 86/0 بدست آمد (والراند به نقل از باقري، 1379) باقري، ناصر (1379). هنجاريابي مقياس انگيزش تحصيلي بين دانش آموزان دبيرستانهاي تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه تربيت معلم ولرند و همكاران در مطالعه اي پايايي
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: ACADEMIC MOTIVATION SCALE
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار مقياس با استفاده از روش سازه توسط باقري و همكاران (1382) تأييد شد، در اين تحقيق 838 آزمودني مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج مربوط به تحليل عاملي، نشانگر پنج عامل در اين مقياس بود، اما به علت وجود تفاوت معنادار بين دخترها و پسرها، در پاسخگويي به عوام
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: انگيزش دروني براي فهميدن بيشترين همبستگي (56/0) را با تنظيم همانند سازي شده دارد. همچنين بي انگيزگي و تنظيم بيروني كمترين ميزان همبستگي (8/0-) را دارا بودند (باقري، 1379؛ به نقل از احتشامي تبار و همكاران، 1385). احتشامي تبار، اكرم؛ مرادي، عليرضا و شهرآراي
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: باقري (1379) آلفاي كرونباخ مقياس را 77/0 تا 83/0 گزارش كرده است. باقري، ناصر (1379). هنجاريابي مقياس انگيزش تحصيلي بين دانش آموزان دبيرستانهاي تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه تربيت معلم ضرايب آلفاي كرونباخ براي خرده مقياسها در پژ
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: