اعتياد به اينترنت كاپلان GPIUS يا مقياس كاربري مشكل زا از اينترنت


Generalized Pathological Internet Use Scale


 • عنوان فارسی: اعتياد به اينترنت كاپلان GPIUS يا مقياس كاربري مشكل زا از اينترنت
 • عنوان انگلیسی: Generalized Pathological Internet Use Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: اعتياد- اينترنت- كاپلان- مقياس
 • کاربرد: سنجش پيامدهاي منفي شناختي و رفتاري مرتبط با استفاده بيمارگونه از اينترنت
 • سازنده: كاپلان
 • سال ساخت: 2001
 • تعداد سوال: 29
 • زیر مقیاس: 1.كسب مزيت اجتماعي 2. صرف زمان بيش از حد در اينترنت 3. پيامد منفي استفاده از اينترنت 4. اشتغال ذهني نسبت به اينترنت 5. تغيير خلق 6. علائم اجتماعي 7. تأثير بر عملكرد شغلي و تحصيلي
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: بر اساس مقياس ليكرت از 1 تا 5 (كاملاً مخالف تا كاملاً موافق) درجه¬بندي شده است و در مجموع پيامدهاي منفي، شناختي و رفتاري مرتبط با استفاده بيمارگونه از اينترنت را مي¬سنجد. 1.كسب مزيت اجتماعي (سؤالات 3و4و5و6و7و8و11و27و28) 2.صرف زمان بيش از حد در اينترنت (سؤالات 15و18و19و20و21) 3.پيامد منفي استفاده از اينترنت (سؤالات 11و13و14و15و16و17و26) 4. اشتغال ذهني نسبت به اينترنت (سؤالات 12و20و22و23و24و25و26) 5. تغيير خلق (سؤالات 1و2و3و22و26) 6. علائم اجتماعي (سؤالات 7و9و18و25و26و27و28و29) 7. تأثير بر عملكرد شغلي و تحصيلي (سؤالات 8و9و10و11و12و13و14) بهترين نقطه برش باليني 63 است.
 • رفرانس: Caplan, S. E (2002). Problematic internet use and psychosocial well-being: Development of a theory-based cognitive-behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18, 553-575.
 • آزمون مرجع: Generalized Pathological Internet Use Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: در مطالعه كاپلان (2002) هفت عامل براي پرسشنامه بدست آمد كه مطابق با نظريه ديويس در مورد مفهوم GPIU بود. Caplan, S. E (2002). Problematic internet use and psychosocial well-being: Development of a theory-based cognitive-behavioral measurement instrument. C
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي فرم اصلي اين پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ در مطالعه اي بين 78/0 تا 85/0 ذكر شده است (كاپلان، 2002). Caplan, S. E, Williams D, Yee N,(2009). Problematic Internet use and psychosocial well-being among MMO players. Computers in Human Behavior 25. 131
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: