نقش جنسيت بم


Bem's sex role questionnaire


 • عنوان فارسی: نقش جنسيت بم
 • عنوان انگلیسی: Bem's sex role questionnaire
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: نقش- جنسيت- بم
 • کاربرد: اندازه گيري دو جنسيتي بودن و شاخصي است براي سنجش مردانگي، زنانگي و تركيبات آن دو
 • سازنده: ساندرا بم
 • سال ساخت: 1974
 • تعداد سوال: 60
 • زیر مقیاس: 1.مردانگي 2.زنانگي
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: اين پرسشنامه در مقياس ليكرت 7 درجه اي نمره گذاري مي شود. 1= هرگز يا تقريباً هرگز درست نيست تا 7= هميشه يا تقريباً هميشه درست است. از 60 صفت، 20 صفت بصورت كليشه اي زنانه است، 20 صفت بصورت كليشه اي مردانه و 20 صفت خنثي است. افراد هرگاه آزمون را انجام دهند دو نمره بدست مي آورند: يك نمره مردانگي و يك نمره زنانگي. نمره مردانگي نمره متوسط خودسنجي هاي آنها در موارد مردانگي است و نمره زنانگي آنها نمره متوسط خودسنجي هاي آنان در موارد زنانگي است. افراد در صورتي دو جنسيتي هستند كه نمرات آنها در مقياس مردانگي و نيز در مقياس زنانگي بالاتر از ميانه باشد (ميانه در هر يك از اين مقياس ها معمولاً حدود 9/4 است). و افرادي كه در هر دو مقياس نمره پايين كسب مي كنند نامتمايز ناميده مي شوند. امتيازات خود را براي عبارات 1، 4، 7، 10، 13، 16، 19، 22، 25، 28، 31، 34، 37، 40، 43، 46، 49، 52، 55 و 58 محاسبه كنيد. كل نمره را به 20 تقسيم كنيد. نمره مردانگي شما بدست مي¬ آيد. امتيازات خود را براي عبارات 2، 5، 8، 11، 14، 17، 20، 23، 26، 29، 32، 35، 38، 41، 44، 47، 50، 53، 56 و 59 محاسبه كنيد. كل نمره را به 20 تقسيم كنيد. نمره زنانگي شما بدست مي آيد. عبارات 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24، 27، 30، 33، 36، 39، 42، 45، 48، 51، 54، 57 و 60 خنثي است و نمره گذاري نمي شود. اگر نمره مردانگي شما بالاتر از 4/9 است و اگر نمره زنانگي شما بالاتر از 4/9 است. در اين صورت شما در مقياس بم به عنوان دو جنسيتي طبقه بندي خواهيد شد (خمسه اي، 1385).
 • رفرانس: خمسه اي، اكرم (1385). ارتباط ميان رفتار جنسي و طرحواره هاي نقش جنسيتي در دو گروه از دانشجويان متأهل. فصلنامه خانواده پژوهي.
 • آزمون مرجع: Bem's sex role questionnaire
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: بم (1981) جهت محاسبه اعتبار فرم كوتاه پرسشنامه نقش جنسي، همبستگي آنرا با فرم بلند بررسي كرد و ضريب همبستگي بين اين دو را 99/0 بدست آورد Bem, S. L.(1981). Scoring guide for the Bem Sex- Role Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: بم (1974) همساني دروني اين مقياس را با روش آلفاي كرونباخ 90/0 بدست آورد. Bem, S. L.(1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155-162
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: