نگرش و نظر متخصصان نسبت به نيازهای بيماران و خانواده‌هايشان


نگرش و نظر متخصصان نسبت به نيازهای بيماران و خانواده‌هايشان


 • عنوان فارسی: نگرش و نظر متخصصان نسبت به نيازهای بيماران و خانواده‌هايشان
 • عنوان انگلیسی: نگرش و نظر متخصصان نسبت به نيازهای بيماران و خانواده‌هايشان
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Attitude, Patient, Rights, Patient care
 • کاربرد: بررسی و شناسايی نيازهای بيماران و خانواده‌های آن‌ها
 • سازنده: ابوالفضل شيرازی زمانی
 • سال ساخت: 1377
 • تعداد سوال: 21 سؤال
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: خودسنجی
 • نحوه نمره گذاری: تحليل محتوايی و کيفی
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: نگرش و نظر متخصصان نسبت به نيازهای بيماران و خانواده‌هايشان
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوايي مورد تاييد بود. (شيرازي زماني،1377) شيرازي زماني، ابوالفضل(1377).ارزيابي نيازهاي بيماران رواني شديد و امكانات و تسهيلات بهداشت رواني در شهر اصفهان.پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني. انستيتو روان پزشكي تهران .
 • توضیحات دیگر: 0