نگرش نسبت به خودکشی


نگرش نسبت به خودکشی


 • عنوان فارسی: نگرش نسبت به خودکشی
 • عنوان انگلیسی: نگرش نسبت به خودکشی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Suicide, Attempted suicide, Attitude.
 • کاربرد: راه‌های پيشگيری ، شيوه اقدام، نحوه مراقبت و برخورد و همچنين عوامل بازدارنده را مورد ارزيابی قرار می‌دهند
 • سازنده: شاکر احمدی زاده
 • سال ساخت: 1373
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس: - سؤالات مربوط نگرش و آگاهی افراد. 2- سؤالات مربوط به مشخصات فردی
 • نحوه اجرا: از طريق مصاحبه حضوری و اجرای پرسشنامه تنظيم شده به گونه شفاهی گردآوری گرديده.
 • نحوه نمره گذاری: تعداد گزينه‌های هر سؤال متفاوت است، يک روند کلی نمره‌دهی وجود ندارد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: نگرش نسبت به خودکشی
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوي دارد.(احمدي زاده، 1373) احمدي زاده،شاكر(1373).بررسي مقدماتي برداشت ها و آگاهي هاي مردم شهر ايلام نسبت به خوكشي. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. انستيتيو روانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0