نگرش بهداشت روانی اجتماع


نگرش بهداشت روانی اجتماع


 • عنوان فارسی: نگرش بهداشت روانی اجتماع
 • عنوان انگلیسی: نگرش بهداشت روانی اجتماع
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Attitude, Mental health, Mental health service,
 • کاربرد: جهت بررسی نگرش اهالی روستاهای تحت پوشش خانه‌های بهداشت
 • سازنده: داوود شاه محمدی
 • سال ساخت: 1372
 • تعداد سوال: 22 سؤال بسته و 1 سؤال باز. پاسخ پرسش‌هاي بسته، با گزينه‌هاي بلي،‌ خير و نمي‌دانم پاسخ داده مي‌شود.
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: به پاسخ‌هايی که درست انتخاب شده بودند، يک امتياز داده می‌شد. برای پاسخ‌های نادرست و نمی‌دانم، امتيازی محسوب نمی‌شد. جمع نمرات به‌دست آمده، نمره نهايی آزمودنی تلقی می‌شود.
 • رفرانس: