مقياس هوشی وکسلر بزرگسالان(WAIS_R)


Wechsler Adolescence Intelligence Scale _Revised


 • عنوان فارسی: مقياس هوشی وکسلر بزرگسالان(WAIS_R)
 • عنوان انگلیسی: Wechsler Adolescence Intelligence Scale _Revised
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: هوش - سنجش هوش- آزمونهای هوشی - بزرگسال - Intelligence -Intelligence Tests- - intelligence assessment- adolescence
 • کاربرد: جهت سنجش هوش بزرگسالان
 • سازنده: ديويد وکسلر
 • سال ساخت: ابتدا در سال 1339 منتشرشد ولي به دليل نارساييهاي فني كه مربوط به اعتبار و پايايي خرده آزمونها بود مورد تجديدنظر قرارگرفت و بعد از تجديدنظر در سال 1981 منتشرشد
 • تعداد سوال: داراي 11 خرده آزمون
 • زیر مقیاس: مقياسهای کلامی شامل : اطلاعات عمومی - فراخنای حافظه - گنجينه لغات - محاسبه - درک و فهم - شباهتها و مقياسهای غير کلامی شامل تکميل تصاوير - تنظيم تصاوير - طراحی مکعبها و الحاق قطعات - رمز اعداد
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: آزمودنی به حسب درجه موفقيت خود در هر آزمايش نمره ای دريافت می کند که در اصطلاح نمره خام خوانده می شود.اين نمره خام را با مراجعه به جداول مخصوص تبديل به نمره طرازشده می کنندو برای هر سن زمانی معين و يک جدول مخصوص وجوددارد.به اين ترتيب برای هر آزمودنی 12 نمره بدست ميآيد که مجموع اين نمرات را با جدول ديگری که قبلاً تهيه شده است مقايسه می نمايند.و نهايتاًسه نمره هوشبهر بدست می دهد: هوشبهر کلامی - هوشبهر غير کلامی و هوشبهر کلی
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Wechsler Adolescence Intelligence Scale _Revised
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: عابدي و همكاران(1374) در پژوهش خود كه بر روي يك گروه 600 نفري از شش گروه سني بين 15 تا 54 سال انجام دادند پايايي آزمون را به روش بازآزمايي در سطح خرده تستها بين 58/0 تا 87/0 و در سطح بهره هاي هوش بين 76/0 تا 94/0 گزارش كرده اند.(به نقل از حسن زاده توكلي ،
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Wechsler Adolescence Intelligence Scale _Revised
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي هوشبهرهاي بدست آمده در مورد مقياسهاي كلي با تعداد زيادي از ملاكهاي خارجي مانند آزمون استنفورد بينه برابر با 85/0،آزمون هوش اسلوس 78/0 و با تعداد سالهاي تحصيلي 54/0 مي باشدو اين نشاندهنده روايي ملاك اين مقياس است به علاوه تحقيقات نشان داده كه اين م
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: وكسلر (1981) گزارش كرد كه اعتبار دونيمه آزمون براي هوشبهر مقياس كلي برابر با 97/0 ، براي هوشبهر كلامي 97/0 و براي هوشبهر مقياس عملي برابر با 93/0 است. .(مارنات ،1375،راهنماي سنجش رواني براي دستياران ،روانشناسان و روانپزشكان (ترجمه حسن پاشا شريفي و محمدرضا
 • توضیحات دیگر: 0