فهرست ارتباط اجتماعی بيماران اسکيزوفرنی مزمن


فهرست ارتباط اجتماعی بيماران اسکيزوفرنی مزمن


 • عنوان فارسی: فهرست ارتباط اجتماعی بيماران اسکيزوفرنی مزمن
 • عنوان انگلیسی: فهرست ارتباط اجتماعی بيماران اسکيزوفرنی مزمن
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Schizophrenia, Interpersonal relation
 • کاربرد: چگونگی رابطه کلامی و اجتماعی بيماران اسکيزوفرنيک در حيطه بيمارستانهای روانی مزمن در ايران.
 • سازنده: غلامرضا ده‌بزرگی
 • سال ساخت: 1372
 • تعداد سوال: 52
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، فردی .
 • نحوه نمره گذاری: در يک مقياس 5 درجه ای از صفر تا 4 درجه‌بندی می‌شود. نمره صفر برای پاسخ هيچ يا منفی به سؤالات است و نمره 4 برای پاسخ هميشه يا مثبت به سؤالات است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: فهرست ارتباط اجتماعی بيماران اسکيزوفرنی مزمن
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوا توسط 5 روان‌پزشك، 5 روان‌شناس،و 5 پرستار تاييد شد.(نقل از ده بزرگي، 1372) غلامرضا ده بزرگي (1372). بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي در سازگاري بيماران اسكيزوفرنيك مزمن ايراني پايان نامه كارشناسي ارشد باليني، انستيتو روان پزشكي تهران.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي توسط 1 روان‌شناس و 1 پرستار در مورد 17 بيمار اجرا شد كه ضريب همبستگي بين آن‌ها 0.801 بود. بازآزمايي روي 24 بيمار در فاصله يك هفته 0.906 .(نقل از ده بزرگي، 1372) غلامرضا ده بزرگي (1372). بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي در سازگاري بيماران اسكيز
 • توضیحات دیگر: 0