شاخص شد


شاخص شد


 • عنوان فارسی: شاخص شد
 • عنوان انگلیسی: شاخص شد
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: شاخص شد
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیحات دیگر: 0