روابط زناشويی


روابط زناشويی


 • عنوان فارسی: روابط زناشويی
 • عنوان انگلیسی: روابط زناشويی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Marriage, Marital therapy spouses, Interpersonal Relations
 • کاربرد:
 • سازنده: طاهر براتی باقرآباد
 • سال ساخت: 1375
 • تعداد سوال: 42
 • زیر مقیاس: 7 مقياس رابطه جنسی، توافق در مسايل مالی، ميزان همکاری،‌واکنش‌های هيجانی، رابطه با فرزندان،‌ارتباط با خويشاوندان خود و خويشاوندان همسر
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی ، جمعی
 • نحوه نمره گذاری: هميشه،‌ اکثراً، گاهی اوقات،‌ به ندرت و هرگز و برحسب نمره‌های T محاسبه می‌شود
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: روابط زناشويی
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوايي دارد.(براتي باقرآباد،1375) براتي باقرآبادي، طاهر. (1375). تأثير تعارضات زناشويي بر روابط متقابل زن و شوهر. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره تهران، دانشگاه تربيت معلم.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ براي هر يك از خرده مقياس‌ها عبارت از كاهش همكاري (30/0)، كاهش رابطه جنسي (50/0)، افزايش واكنشها هيجاني (73/0)، روآوردن به فرزند براي كسب حمايت در مقابل همسر (60/0)، كاهش رابطه‌ي خانوادگي با خويشاوندان همسر و دوستان (64/0)، افزايش رابطه‌
 • توضیحات دیگر: 0