دعا


دعا


 • عنوان فارسی: دعا
 • عنوان انگلیسی: دعا
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Religion, Spiritualism
 • کاربرد: مشکلاتی که در صورت انجام ندادن فرايض دعا و نيايش برای افراد به‌وجود می‌آْيد را می‌سنجد.
 • سازنده: طلعت آهنگر
 • سال ساخت: 73-1372
 • تعداد سوال: 24
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی .
 • نحوه نمره گذاری: از سؤالات 1 تا 3 بصورت هميشه گاهی، هرگز و از سؤالات 4 تا 20 بصورت بلی و خير و از سؤالات 21 تا 24 بصورت الف، ب، ج، که به گزينه‌های موردنظر بالاترين نمره داده می‌شد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: دعا
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه دارد.(قدس،1377) قدس، صهبا (1377). بررسي تأثير ميزان دعا در كاهش اضطراب در دانشجويان دانشگاههاي شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي. دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي.
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوا دارد.(قدس،1377)
 • توضیحات دیگر: 0