حوادث منفی زندگی


حوادث منفی زندگی


 • عنوان فارسی: حوادث منفی زندگی
 • عنوان انگلیسی: حوادث منفی زندگی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Life change event, stressful event
 • کاربرد: ارزيابی عوامل استرس‌زا برای دانش‌آموزان
 • سازنده: براهنی و همکاران
 • سال ساخت: 1368
 • تعداد سوال: 60
 • زیر مقیاس: حوادثی که مربوط به سلامت، مدرسه، و مسکن، خانواده، دوستان، مسايل مالی، مسايل قانونی و جرم، کار و مسايل ديگر می‌باشد. (9 گروه سوال)
 • نحوه اجرا: در وهله نخست آزمودنی مشخص می‌کند که آيا حادثه‌ی مورد نظر در هر پرسش برای وی پيش‌آمده است يا خير، سپس در صورت تجربه‌ی آن حادثه ميزان ناراحتی ناشی از آن را در مقياس پيوسته‌ای از 1 تا 7 مشخص می‌کند که 1 نشانگر کمترين ميزان ناراحتی و 7 نشانگر بيشترين ميزان نا
 • نحوه نمره گذاری: اگر گزينه کمی انتخاب شده بود، 1 نمره؛ و برای گزينه زياد 2 نمره در نظرگرفته می‌شد. دامنه‌ی تغييرات در اين پرسشنامه صفر تا 120 بود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: حوادث منفی زندگی
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي محتوايي دارد. (به نقل از منيرپور، 1383) منيرپور، نادر.(1383). بررسي ارتباط ميان تجربه حوادث منفي، ‌سبك اسنادي منفي و علائم افسردگي در نوجوانان شهرستان ري. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني. انستيتوروانپزشكي تهران.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمون: 78/0 (پورشهباز، 1372، نقل از منيرپور، 1383) منيرپور، نادر.(1383). بررسي ارتباط ميان تجربه حوادث منفي، ‌سبك اسنادي منفي و علائم افسردگي در نوجوانان شهرستان ري. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني. انستيتوروانپزشكي تهران.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: با روش آلفاي كرونباخ 79/0 (به نقل از منيرپور، 1383) منيرپور، نادر.(1383). بررسي ارتباط ميان تجربه حوادث منفي، ‌سبك اسنادي منفي و علائم افسردگي در نوجوانان شهرستان ري. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني. انستيتوروانپزشكي تهران.
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: با روش تنصيف 74/0 محاسبه گرديد. (به نقل از منيرپور، 1383) منيرپور، نادر.(1383). بررسي ارتباط ميان تجربه حوادث منفي، ‌سبك اسنادي منفي و علائم افسردگي در نوجوانان شهرستان ري. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني. انستيتوروانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0