جهت‌گيری مذهبی


جهت‌گيری مذهبی


 • عنوان فارسی: جهت‌گيری مذهبی
 • عنوان انگلیسی: جهت‌گيری مذهبی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Religion
 • کاربرد: بررسی جهت‌گيری درونی و بيرونی مذهب
 • سازنده: پژوهشگر ساخته (آناهيتا شهبازی)
 • سال ساخت: 76-1375
 • تعداد سوال: 54
 • زیر مقیاس: جهت‌گيری درونی، جهت‌گيری بيرونی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: به صورت دو گزينه‌ای (بلی و خير) درنظر گرفته شده است. ميزان رجحان و تفکيک دين باوری افراد در هر عبارت با نمرات خام (1 و 0) سنجيده می‌شود و به اين ترتيب کليد تصحيح طوری تنظيم شده است که آزمودنی با علامت زدن گزينه‌های مربوط به جهت‌گيری برونی نمره‌ای کسب نمی‌کند سپس با جمع نمرات خام هر عبارت نمره و رتبه کل آزمودنی بدست می‌آيد. کسانی که در اين آزمون نمره بالايی کسب نمايند (بالای ميانگين کل نمرات افراد) دارای جهت‌گيری درونی مذهبی می‌باشند و جزء گروه قوی محسوب می‌شوند و برعکس کسانی که کمترين نمرات را کسب نمايند جزء گروه ضعيف و دارای جهت‌گيری برونی مذهبی می‌باشند.
 • رفرانس: