شاخص شدت اعتياد


Addiction Severity Index-lite version(ASI-Lite


 • عنوان فارسی: شاخص شدت اعتياد
 • عنوان انگلیسی: Addiction Severity Index-lite version(ASI-Lite
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: اعتياد- شدت اعتياد- ماده مصرف
 • کاربرد: تعيين شدت اعتياد-تعيين نوع ماده مصرفی(بر اساس مصرف مواد در 30 روز گذشته)
 • سازنده: Toms Mclellan
 • سال ساخت: 1980
 • تعداد سوال: 13
 • زیر مقیاس: الکل- هروئين- متادون، داروهای آرامبخش، خواب آور، باربيتوراتها(بدون تجويز)
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی- توسط مصاحبه گر از طريق مصاحبه
 • نحوه نمره گذاری: براساس راهنمای نمره گذاری ASI
 • رفرانس: McLellan AT, Luborsky L, Woody GE, O’Brien CP (1980). An improved diagnostic evaluation instrument for substance abuse patients. The Addiction Severity Index. Journal of Nervous and Mental Disorders, 168 (1):26-33.
 • آزمون مرجع: Addiction Severity Index-lite version(ASI-Lite
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777Test- retest reliability 0.80 (Peters et al 2000)
 • توضیحات دیگر: 0