پرسشنامه عقايد پانيک گرينبرگ


پرسشنامه عقايد پانيک گرينبرگ


 • عنوان فارسی: پرسشنامه عقايد پانيک گرينبرگ
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه عقايد پانيک گرينبرگ
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Panic, Panic disorder, Test anxiety Scale
 • کاربرد: نگرانی مرضی- نگرش‌ها و عقايد بيمار پانيک را نسبت به احساسات جسمی و فرضيات اشتباه بيمار را در مورد اضطراب و پانيک می‌سنجد.
 • سازنده: گرينبرگ
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 42
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی.
 • نحوه نمره گذاری: آزمودنی به سؤالات با يکی از مقياس‌های صفر تا 5 جواب می‌دهد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: پرسشنامه عقايد پانيک گرينبرگ
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوايي اين پرسشنامه توسط چندتن از اساتيد تاييد شده است.
 • توضیحات دیگر: 0