پرسشنامه شناسايی عوامل فشارزای محيط کار


پرسشنامه شناسايی عوامل فشارزای محيط کار


 • عنوان فارسی: پرسشنامه شناسايی عوامل فشارزای محيط کار
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه شناسايی عوامل فشارزای محيط کار
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Stress, (Stress, Psychological). Occupation, Occupational Health.
 • کاربرد: بررسی عوامل و ميزان استرس کارکنان
 • سازنده: نصراصفهانی و همکاران
 • سال ساخت: 1372
 • تعداد سوال: 32 سؤال
 • زیر مقیاس: عوامل همبستگی ايجاد فشار، عوامل مرتبط با کار و محيط کار، عوامل حادثه‌ساز محيط کار، مسائل انسانی در رابطه محيط کار و امکانات رفاهی و تغذيه‌ای .
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی - جمعی.
 • نحوه نمره گذاری: مقياس ليکرت سه درجه‌ای : هيچ، تا حدودی، زياد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: پرسشنامه شناسايی عوامل فشارزای محيط کار
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي 75/0 – بين استرس شغلي و خشنودي شغلي كاركنان (عطار، 1374) همبستگي 71/0- بين نمرات حاصل از اين پرسشنامه و سلامت روان (عطار، 1374) حميد عطار (1374). بررسي رابطه استرس شغلي با خشنودي شغلي و سلامت روان كاركنان يك مجمتمع صنعتي. پايان نامه كارشناسي ارشد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: بازآزمايي 0/84. (عطار 1374) حميد عطار (1374). بررسي رابطه استرس شغلي با خشنودي شغلي و سلامت روان كاركنان يك مجمتمع صنعتي. پايان نامه كارشناسي ارشد باليني، انستيتو روان پزشكي تهران.
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: به روش تنصيف 0/72. (عطار 1374) حميد عطار (1374). بررسي رابطه استرس شغلي با خشنودي شغلي و سلامت روان كاركنان يك مجمتمع صنعتي. پايان نامه كارشناسي ارشد باليني، انستيتو روان پزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0