پرسشنامه سنجش پايگاه های هويت


پرسشنامه سنجش پايگاه های هويت


 • عنوان فارسی: پرسشنامه سنجش پايگاه های هويت
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه سنجش پايگاه های هويت
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش عوامل اصلی هويت و مؤلفه های روانشناختی مرتبط با آن
 • سازنده: اکرم رحيمی راد
 • سال ساخت: 1387
 • تعداد سوال: 64
 • زیر مقیاس: پايگاه موفق1-عوامل اصلی هويت 54،50،39،35،24،20،5،1- 2-مؤلفه های روانشناختي9،13،28،32،43،47،58،62 پايگاه معوق1-عوامل اصلی هويت2،6،17،21،36،40،51،55 2- مؤلفه های روانشناختی 10،40،25،29،44،48،59،63 پايگاه زودرس1- عوامل اصلی هويت3،7،18،22،33،37،52،56 2-مؤلفه
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: براساس مقياس ليکرتی 5 وجهی از کاملا مخالف 1 تا کاملا موافق 5 بر روی 67 نفر اجرا شده است
 • رفرانس: اکرم رحيمی راد دانشکده علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبائی پايان نامه ارشد سنجش.ساخت و هنجار يابی پرسشنامه سنجش پايگاههای هويت در بين دانشجويان دانشگاه قم و مقايسه پايگاههای بين دانشجويان شاهد و غير شاهد
 • آزمون مرجع: پرسشنامه سنجش پايگاه های هويت
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب همبستگي بين 2 بار اجرا با فاصله زماني ميانگين 10 روز بين 83/0 بدست آمده اكرم رحيمي راد دانشكده علوم انساني دانشگاه علامه طباطبائي پايان نامه ارشد سنجش
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ براي كل آزمون 795/0 اكرم رحيمي راد دانشكده علوم انساني دانشگاه علامه طباطبائي پايان نامه ارشد سنجش
 • توضیحات دیگر: 0