بررسی وضعيت بيماران صرعی تحت پوشش مراکز بهداشت روانی


بررسی وضعيت بيماران صرعی تحت پوشش مراکز بهداشت روانی


 • عنوان فارسی: بررسی وضعيت بيماران صرعی تحت پوشش مراکز بهداشت روانی
 • عنوان انگلیسی: بررسی وضعيت بيماران صرعی تحت پوشش مراکز بهداشت روانی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Epilepsy, attitude, Mental health services
 • کاربرد: ارزيابی نگرش بيمار و خانواده نسبت به بيماری صرع و نيز ارزيابی سابقه بيماری بيمار.
 • سازنده: فريبا طيری
 • سال ساخت: 1383
 • تعداد سوال: 26 سؤال در 3 بخش
 • زیر مقیاس: 10 سؤال مربوط به مشخصات بيمار، نحوه ارجاع و پيگيری.7 سؤال مربوط به آگاهی و نگرش خانواده بيمار و آموزش به خانواده بيمار.9 سؤال مربوط به سابقه بيماری بيمار.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی- جمعی
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: