بررسی نيازهای نوجوانان مقيم در شبانه روزيها


بررسی نيازهای نوجوانان مقيم در شبانه روزيها


 • عنوان فارسی: بررسی نيازهای نوجوانان مقيم در شبانه روزيها
 • عنوان انگلیسی: بررسی نيازهای نوجوانان مقيم در شبانه روزيها
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: بررسی نيازهای نوجوانان مقيم در شبانه روزيها
 • سازنده: فرخنده مهری، مينا منفرد حسام آبادی
 • سال ساخت: 1371
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس: 7 سؤال نيازهای فيزيولوژيک- 17 پرسش- نيازهای ايمنی، 10 سؤال، نياز به عشق و تعلق خاط داشتن – 15 سؤال ، نياز به اعتماد به نفس ، 15 سؤال، نياز به تعالی نفس
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی و مصاحبه
 • نحوه نمره گذاری: به منظور تعيين نيازهای فيزيولوژيکی ( تغذيه) پژوهشگر به مدت 3 روز مراجعه به مرکز و بررسی موارد مصرفی خوراک را بررسی کرد( وعده های صبحانه، ناهار، شام) ميانگين وزن مصرفی و کالری آن حساب شد. سؤالات نيازهای روانی- اجتماعی براساس مقياس ليکرت (5 تايی) بود- تجزيه و تحليل آماری بصورت فراوانی مطلق و نسبی ، ميانگين و انحراف معيار برای هر گروه سنی و در ابتدا بصورت مجزا و سپس بصورت کلی نسبت به سن و حسن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
 • رفرانس: بررسی چگونگی تأمين نيازهای نوجوانان ساکن در شبانه روزی های کودکان بی سرپرست شهر شيراز پايان نامه ارشد پرستاری ( مديريت خدمات بهداشت جامعه) دانشگاه ايران – مينا منفرد حسام آبادی- اسفند 71- 5407 ش