اضطراب هاميلتون


Hamilton Rating scale for Anxiety


 • عنوان فارسی: اضطراب هاميلتون
 • عنوان انگلیسی: Hamilton Rating scale for Anxiety
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Anxiety, Anxiety disorder, Test anxiety scale.
 • کاربرد: ارزيابی شدت اضطراب
 • سازنده: ماکس هاميلتون
 • سال ساخت: 1960-1967
 • تعداد سوال: 14
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، فردی، اجرا توسط درمانگر
 • نحوه نمره گذاری: درمانگر در 5 درجه از 0 تا 4 برحسب شدت علائم نمره‌گذاری می‌کند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Hamilton Rating scale for Anxiety
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب همبستگي پرسشنامه بك و مقياس درجه‌بندي هاميلتون 65% توسط توزندجاني (1376)،و 66/0 توسط فتي (1370).
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: - ضريب پايايي بازآزمايي روي 30 نفر به مدت 2 هفته 85/0 (بنفشه غرايي، 1372) * غرايي، بنفشه، 1372، بررسي پاره‌اي از الگوهاي شناختي در بيماران مبتلا به اضطراب و افسردگي، پايان‌نامه كارشناسي ارشد بالييني. انستيتو روان پزشكي تهران. .ضريب پايايي به‌دست آمده براي
 • توضیحات دیگر: 0