آزمون يادآوری و بازشناسی الگوهای غيرقابل کلامی سازی


آزمون يادآوری و بازشناسی الگوهای غيرقابل کلامی سازی


 • عنوان فارسی: آزمون يادآوری و بازشناسی الگوهای غيرقابل کلامی سازی
 • عنوان انگلیسی: آزمون يادآوری و بازشناسی الگوهای غيرقابل کلامی سازی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Recognition, Pattern Recognition, Mental Recall.
 • کاربرد:
 • سازنده: حميدرضا سهرابی
 • سال ساخت: 1374
 • تعداد سوال: 80 طرح
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: فردی بوسيله تاکيستوسکوپ
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: آزمون يادآوری و بازشناسی الگوهای غيرقابل کلامی سازی
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 81/0 بازشناسي، 73/0 يادآوري (سهرابي 1374) سهرابي، حميدرضا (1374). بررسي مقايسه‌اي بازشناسي و يادآوري ديداري الگوهاي غيركلامي و هجارهاي بي‌معنا در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا، افراد آسيب ديده نيمكره راست و افراد بهنجار . پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي
 • توضیحات دیگر: 0