آزمون مقابله مذهبی


آزمون مقابله مذهبی


 • عنوان فارسی: آزمون مقابله مذهبی
 • عنوان انگلیسی: آزمون مقابله مذهبی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Religion, Adaptation
 • کاربرد: ميزان استفاده از هر يک از مقابله‌ها را در مواجهه با رويدادهای استرس‌زا تعيين کند.
 • سازنده: مهرداد احمديان
 • سال ساخت: 1377
 • تعداد سوال: 24
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی. جمعی
 • نحوه نمره گذاری: از يک مقياس چهارگزينه‌ای ليکرت استفاده شد.در اين مقياس «هيچوقت» معادل نمره «صفر» کمی معادل نمره (يک) و (زياد) معادل نمره (دو) و خيلی زياد) معادل نمره (سه) می‌باشد. حداکثر نمره آزمونی در اين پرسشنامه 72 می‌باشد براين اساس هر چه نمره خود بيشتر باشد وی از مقابله مذهبی بيشتر استفاده می‌کند. نمره پايين بيانگر استفاده کمتر از اين مقابله‌ها می‌باشد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: آزمون مقابله مذهبی
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوا دارد. (پهلواني، 1375) پهلواني،‌ هاجر (1375). بررسي عوامل استرس‌زا، راهبردهاي مقابله و رابطه آن با سلامت رواني در افراد نابارور، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي ايران. انستيتو روانپژشكي تهران.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: آزمون تهيه شده روي 6 نفر در فاصله دو هفته با روش آزمون مجدد اجرا شد. ضريب پايايي 0.82 بيانگر پايايي نسبتاً بالايي مقياس بود. (پهلواني، 1375) پهلواني،‌ هاجر (1375). بررسي عوامل استرس‌زا، راهبردهاي مقابله و رابطه آن با سلامت رواني در افراد نابارور، پايان نا
 • توضیحات دیگر: 0