پرسشنامه شاخص رضايت شغلی اسميت(JDI)


Job Descriptive Index


 • عنوان فارسی: پرسشنامه شاخص رضايت شغلی اسميت(JDI)
 • عنوان انگلیسی: Job Descriptive Index
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: رضايت شغلی - توصيف شغلی- شاخص - job description- job satisfaction- index
 • کاربرد: سنجش ميزان رضايت شغلی
 • سازنده: اسميت(Smith) - کندال و هيولين
 • سال ساخت: 1969
 • تعداد سوال: 74 سوالي كه 6 آيتم دارد و هر آيتم شامل قسمتهاي مختلفي مي باشد .
 • زیر مقیاس: پنج جنبه از شغل را می سنجد که عبارتند از : خشنودی از کار - خشنودی از سرپرستی - خشنودی از حقوق - خشنودی از ترفيعات - خشنودی از همکاران
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: آزمودنيها با توجه به مفهوم جملات آنها را در يک مقياس سه درجه ای کاملاً صحيح تا حدودی صحيح و صحيح نيست درجه بندی می کنند . به درجه های مذکور به ترتيب اعداد 3-2- و 1 داده می شود . و بر اين اساس نمرات ميانگين بدست می آيد . چنانچه نمرات افراد بالاتر از ميانگين باشد رضايت شغلی بيشتر و چنانچه مجموع نمرات از ميانگين پايين تر باشد ميزان رضايت کمتر خواهدبود. دامنه نمرات سوالها از 56 تا 280 می باشد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Job Descriptive Index
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب همبستگي بين MSQ (پرسشنامه خشنودي مينه سوتا)وJDI برابر با 79/0 گزارش شده .است(به نقل از عريضي ساماني،ح، 1382، پايايي سنجي و اعتبار پرسشنامه خشنودي شغلي آندروز و ويتي، مجله دانش و پژوهش در روانشناسي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان - شماره 16 - تابس
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: اتيان(1988) در پژوهشي پايايي پرسشنامه را از طريق آلفاي كرونباخ 98/0 محاسبه نمود. Eaton,D.G.(1998). Effect of organizational climate on faculty job satisfavtion and job stress in a Texas community college district . university of Houston.
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Job Descriptive Index
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)در پژوهش ارشدي 1368 روايي پرسشنامه با آزمون صورتكهاي كويين محاسبه شد كه ميزان همبستگي 61/0 گزارش شده است.(به نقل از عباسپور،سعيد و عابدي ،محمدرضا 1374 – رضايت شغلي در شركت فولاد مباركه پس از پياده سازي الگوي مديريت بر مبناي كرامت انساني . اصفهان – پژوهش
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)در پژوهشي كه قاسمي نژاد و همكاران(1384) بر روي 115 نفر از دبيران زن و مرد شاغل در دبيرستانهاي شهركرد انجام داد همساني دروني پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ 93/0 بدست آمد(قاسمي نژاد،ع – سيادت،ع – نوري، ا- 1384 - تعيين رابطه جو سازماني با استرس شغلي و رضاي
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 1)پژوهشي كه توسط رضايي و همكاران 1384 برروي 126 زن شاغل در آموزش و پرورش اهواز انجام گرفت ضريب پايايي پرسشنامه به روش تنصيف محاسبه شد كه 81/0 بدست آمد. (رضايي، پ- شكركن،ح – نجاريان ، ب -1384- رابطه خشنودي شغلي و انگيزه پيشرفت با سلامت روان و مسئوليت پذيري
 • توضیحات دیگر: 0