پرسشنامه خلاقيت تورنس


Torrance test of creative thinking


 • عنوان فارسی: پرسشنامه خلاقيت تورنس
 • عنوان انگلیسی: Torrance test of creative thinking
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خلاقيت - تفکر- آزمون - Creativeness- thinking - test-
 • کاربرد: بررسی تفکر خلاق
 • سازنده: تورنس(Torrance)
 • سال ساخت: تورنس در سال 1986 در دانشگاه كاليفرنيا اين آزمون را از نو طراحي كرد و بارها مورد تجديد نظر قرار داد . فرم كنوني در سال 1992 توسط وي و گروه استادان كاليفرنيا در لوس آنجلس ساخته شده است.
 • تعداد سوال: 60
 • زیر مقیاس: سيالی - ابتکار - بسط و انعطاف پذيری ذهنی - پاسخهای تصويری و شفاهی
 • نحوه اجرا: self report
 • نحوه نمره گذاری: به پاسخ الف 0 امتياز،پاسخ ب يک امتياز و پاسخ ج دو امتياز.امتياز از 100 الی 120 خلاقيت بسيار زياد،از 85 الی 100 خلاقيت زياد،از 75 الی 85 خلاقيت متوسط، از 50 الی 75 خلاقيت کم و از 50 به پايين خلاقيت بسيارکم
 • رفرانس: 1- سيدان،ا،1377 – هنجاريابی مقدماتی آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس برای پسران 6،7 و 8 ساله شهر تربت حيدريه . پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت معلم2- صالحين،نيلوفر،1378- هنجاريابی آزمون تفکر خلاق تورنس در مورد داش آموزان دبيرستانی شهر تهران- پاي
 • آزمون مرجع: Torrance test of creative thinking
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار محتوي و سازه توسط تورنس بررسي شده است . براي اعتبار ملاكي همزمان ضريب همبستگي با نمرات ESP 79/0 و با آزمون تفكر خلاق 52/0 و اعتبار همزمان با آزمون خواندن گاتز برابر با 32/0،با آزمون حساب كاليفرنيا برابر با 26/0 و با آزمون زبان كاليفرنيا برابر با 26
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اعتبار محتوي و سازه توسط تورنس بررسي شده است . براي اعتبار ملاكي همزمان ضريب همبستگي با نمرات ESP 79/0 و با آزمون تفكر خلاق 52/0 و اعتبار همزمان با آزمون خواندن گاتز برابر با 32/0،با آزمون حساب كاليفرنيا برابر با 26/0 و با آزمون زبان كاليفرنيا برابر با 26
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: تورنس 1974 پايايي آزمون را از طريق بازآزمايي برابر با 88/0 محاسبه نمود (Torrance E.P.1974 – Norms .Technical Manual ,Torrance tests of creative thinking, verbal test,form A, B,figural test ,form A,B.Massachusetts,personnel press.)
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Torrance test of creative thinking
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)سيدان،1377 اعتبار ملاكي(همزمان) را با استفاده از آزمون تكميل تصاوير گاكولين و مقياس درجه بندي رفتار خلاق بدست آورد. همبستگي ميان سيالي،ابتكار و تحليل بدست آمده از آزمون تفكر خلاق در عمل و حركت با مقياس درجه بندي رفتار خلاق به ترتيب 47/0، 35/0 و 4/0 است
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 1)ضريب همبستگي از طريق بازآزمايي بر روي 30 نفر آزمودني به فاصله حداقل 20 و حداكثر 30 روز به ترتيب برابر با 69/0 و 99/0 است كه در سطح 001/0 معني دار است.( سيدان،ا،1377 – هنجاريابي مقدماتي آزمون تفكر خلاق در عمل و حركت تورنس براي پسران 6،7 و 8 ساله شهر تربت
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)ممبيني 1379 در پژوهشي بر روي 210 نفر از آموزگاران مرد شهرستان باغملك استان خوزستان پايايي آزمون خلاقيت را به روشهاي تنصيف و آلفاي كرونباخ براي نمره كل و بخشهاي سيالي،انعطافپذيري، ابتكار و بسط به ترتيب برابر با 81/0 – 87/0،72/0 ،74/0،69/0 ،71/0 ،62/0 ،67
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ممبيني 1379 در پژوهشي بر روي 210 نفر از آموزگاران مرد شهرستان باغملك استان خوزستان پايايي آزمون خلاقيت را به روشهاي تصنيف و آلفاي كرونباخ براي نمره كل و بخشهاي سيالي،انعطافپذيري،ابتكار و بسط به ترتيب برابر با 81/0 ،87/0 ،72/0 ،74/0 ،69/0 ،71/0 ،62/0 ،67/0
 • توضیحات دیگر: 0