پرسشنامه ارتباط با مدرسه


School connection questionnaire (SCQ)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه ارتباط با مدرسه
 • عنوان انگلیسی: School connection questionnaire (SCQ)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش ارتباط دانش آموز با مدرسه
 • سازنده: ليلی پناغی و همکاران
 • سال ساخت: 1389
 • تعداد سوال: 21 سوال
 • زیر مقیاس: تعلق، التزام، تعهد و روابط با همسالان
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: طيف ليکرت از خيلی کم= 1نمره تا خيلی زياد=5 وپرسش های 7، 16، 17 و 18 معکوس نمره گذاری می شوند. نمره بالاتر نشان دهنده ارتباط بيشتر با مدرسه است.
 • رفرانس: ساخت و اعتباريابی پرسش‌نامه ارتباط با مدرسه، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالينی ايران، سال شانزدهم، شماره 1، بهـار 1389، 55- 46
 • آزمون مرجع: School connection questionnaire (SCQ)
 • عنوان: اصلي
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار صوري و محتوايي پرسشنامه توسط سه نفر از روانشناسان تربيتي و متخصصان آموزش و پرورش تاييد شد. براي بررسي تناسب اندازه نمونه،‌از آزمون كرويت بارتلت و آزمون KMO=0.88 استفاده شد كه تاييد شد. براي تعيين اعتبار سازه، از تحليل عاملي استفاده شد.
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: با روش همساني دروني و از ضريب آلفاي كرونباخ پايايي كل پرسش‌نامه ارتباط با مدرسه 84/0، عامل تعلق به مدرسه، 81/0، عامل التزام در مدرسه 81/0، عامل تعهد 58/0 و عامل ارتباط با هم‌سالان در مدرسه 50/0 به‌دست آمد.
 • توضیحات دیگر: 0