آزمون فرسودگی شغلی مسلش(MBI)


Maslesh Burnout Inventory


 • عنوان فارسی: آزمون فرسودگی شغلی مسلش(MBI)
 • عنوان انگلیسی: Maslesh Burnout Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: فرسودگی - فرسودگی شغلی -شغل - پرسشنامه - burnout- job burnout- inventory-job
 • کاربرد: جهت ميزان ناراحتيهای هيجانی ناشی از محيط کار
 • سازنده: مسلش و جکسون
 • سال ساخت: 1981
 • تعداد سوال: 25
 • زیر مقیاس: سه زير مقياس اصلی به نامهای خستگی عاطفی،مسخ شخصيت و عملکرد فردی و خرده آزمون فرعی به نام درگيری
 • نحوه اجرا: دو نوع دستورالعمل دارد .1)دستورالعمل فراوانی : اين شيوه تعداد دفعاتی راکه احساس فرسودگی شغلی در جنبه های سه گانه تجربه شده است را دربرميگيرد.2)دستورالعمل شدت : اين شيوه ميزان شدتی که آزمودنی در مورد هر يک از موارد احساس فرسودگی می کند را در برمی گيرد.
 • نحوه نمره گذاری: دو نمره برای فرد در نظر گرفته می شود،نمره فراوانی و نمره شدت،به اينصورت که هر فرد در فراوانی نمره ای از 1 تا 6 و در شدت نمره ای از 1 تا 7 کسب می کند.در نهايت با توجه به سوالات هر خرده آزمون نمرات هر خرده آزمون بطور جداگانه محاسبه می شود و ميانگين نمرات بدست می آيد.لازم به ذکر است که نمرات اين چهار مقياس قابل جمع نيستند ،چرا که در خرده آزمونهای عملکرد شخصی ،هر چه نمره فرد بالا باشد فرسودگی کمتر است و در ساير خرده آزمونها نمره بالاتر نشاندهنده فرسودگی بيشتر است . نحوه امتيازبندی هر يک از ابعاد فرسودگی شغلی بدين قرار بود : در بعد خستگی عاطفی امتياز کمتر از 17 برای فراوانی و کمتر از 25 برای شدت خستگی عاطفی کم، امتياز 18 تا 29 برای فراوانی و 26 تا 39 برای شدت خستگی عاطفی متوسط و امتياز بالاتر از 30 برای فراوانی و بيشتر از 40 برای شدت خستگی عاطفی زياد در نظرگرفته شده است.در بعد مسخ شخصيت امتياز کمتر از 5 برای فراوانی و کمتر از 6 برای شدت مسخ شخصيت کم، امتياز 6 تا 11 برای فراوانی و 7 تا 14 برای شدت مسخ شخصيت متوسط و بيشتر از 12 برای فراوانی و بيشتر از 15 برای شدت مسخ شخصيت زياد درنظرگرفته شده است.در بعد عدم موفقيت فردی امتياز بيشتر از 40 برای فراوانی و بيشتر از 44 برای شدت کم ، امتياز 34 تا 39 برای فراوانی و 37 تا 43 برای شدت متوسط و زياد عدم موفقيت فردی درنظر گرفته شده است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Maslesh Burnout Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)براي تعيين روايي همگرا همبستگي پرسشنامه با آزمون فرسودگي شغلي گلدارد كه از پرسشنامه هاي معتبر فرسودگي است استفاده شد.ضريب همبستگي در نمونه اي 30 نفري از جامعه پژوهش 59/0 محاسبه شد.(عابدي،م –شفيع آبادي،ع –احمدي،ا وسليمي زاده ،ك 1382 .بررسي ميزان فرسودگي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون فرسودگي شغلي مسلش به روش بازآزمايي 96/0 گزارش شده است.(پيامي،ميترا،1374- بررسي وضعيت حمايتهاي اجتماعي و ارتباط آن با فرسودگي شغلي پرستاران مراقبتهاي ويژه .پايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري،تهران ، دانشگاه تربيت مدرس،1374
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)در پژوهش نصر اصفهاني و همكاران(1376) ضريب پايايي آن در ايران به روش آلفاي كرونباخ 86/0 محاسبه گرديده است.(نصر اصفهاني،مهدي و همكاران 1376 . گزارش پاياني طرح پژوهشي بررسي از كارافتادگي و استراحتهاي پزشكي ناشي از بيماريهاي روانپزشكي سازمان تامين اجتماعي ش
 • توضیحات دیگر: 0