سبک های يادگيری ايزالم 97


///ISALEM – 97 inventaire des styles d’apprentissage –Lem 1997


 • عنوان فارسی: سبک های يادگيری ايزالم 97
 • عنوان انگلیسی: ///ISALEM – 97 inventaire des styles d’apprentissage –Lem 1997
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: تشخيص 4 سبک يادگيری شناختی 1- شهودی عمل گرا 2- شهودی تاملی 3- روشمند عمل گرا 4- روشمند تاملی دوره راهنمايی 11 سال تمام تا پايان دانشگاه و بزرگسالی
 • سازنده: اونوره – کاهای – مون فورت – رمی وترر hony-mumford
 • سال ساخت: 2000
 • تعداد سوال: شامل 12 موقعيت يادگيري است كه براي هر موقعيت 4 نوع واكنش مربوط به يادگيري وجود دارد
 • زیر مقیاس: 4 سبک يادگيری که در قسمت کاربرد اشاره شد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – فردی – جمعی - خود گزارشگر
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: