پرسشنامه نگرش فرزند به والدين


Childs attitude toward father (CAF) Childs attitude toward mother (CAM)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه نگرش فرزند به والدين
 • عنوان انگلیسی: Childs attitude toward father (CAF) Childs attitude toward mother (CAM)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: برای اندازه گيری دامنه، ميزان يا شدت مشکلات فرزند با پدر و مادر بکار می رود. افراد 12 سال به بالا
 • سازنده: والتر دبليو هادسن Hudson ,W.W
 • سال ساخت: 1982
 • تعداد سوال: 25
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: طيف ليکرت از 1 هيچ وقت، 2 خيلی بندرت، 3 کمی از اوقات، 4 بعضی اوقات، 5 خيلی از اوقات، 6 اکثر اوقات و 7 هميشه ،سئوالات 2-3-8-12-14-15-16-21-24 معکوس نمره گذاری می شوند و جمع کل نمرات محاسبه می شود
 • رفرانس: Menees ,m.m,segrin,c.2000.the sepcifity of disrupted processes in families of adult children of alcoholices. Alcohol and alcoholism, VOL.35,NO4
 • آزمون مرجع: Childs attitude toward father (CAF) Childs attitude toward mother (CAM)
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزماي در طي يك هفته مجددا بين 96/0 تا 95/0 بود( گيلي و هادسون1977) Giuli,C.A,Hudson,W.W.1977. assessing parent – child relationship disorders in clinical practies: the childs point of view.Journal of social service research.1.77-92
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ CAF=96/0 و CAM=95/0 (مينيز و سيگرين 2000)
 • توضیحات دیگر: 0