مقياس توانمند سازی اعضای مدرسه


School participant empowerment scale /SPES


 • عنوان فارسی: مقياس توانمند سازی اعضای مدرسه
 • عنوان انگلیسی: School participant empowerment scale /SPES
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده: شورت و راينهارت short and Rinehart,J.s
 • سال ساخت: 1992
 • تعداد سوال: 37
 • زیر مقیاس: بعد تصميم گيری – رشد حرفه ای – پايگاه – خود کارآمدی – خود مختاری – تاثير گذاری
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – جمعی و فردی - خودگزارشگری
 • نحوه نمره گذاری: نمره گذاری ← سيکرت 5 درجه ای 1← کاملا مخالفم تا 5 ← کاملا موافقم عامل پايگاه ← (34،27،21،15،9،3 ) رشد حرفه ای ← (31،26،20،14،8،2) خود کارآمدی ← (32،28،22،16،10،4) تصميم گيری ← (38،37،35،33،30،25،19،13،7،1) تاثير گذاری ← (36،29،24،18،12،6) خود مختاری ← (23،17،11،5) پس از جمع کردن جواب های مربوط به هر زير مقياس و تقسيم بر تعداد ماده های آن زير مقياس ، ميانگين را برای هر زير مقياس محاسبه می کنيم.
 • رفرانس: رابطه توانمند سازی و خودکارآمدی با رضايت شغلی در دبيران شهر تهران / آرزو اصغری آذر 85 شماره: 148
 • آزمون مرجع: School participant empowerment scale /SPES
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار ايراني 82/0 از روايي محتوايي نيز استفاده شده است كه در اختيار 4 نفر از اساتيد روانشناسي قرار گرفته است. به نقل از آرزو اصغري آذر 85 ،رابطه توانمند سازي و خودكارآمدي با رضايت شغلي در دبيران شهر تهران شماره: 148
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ 92/0 به نقل از آرزو اصغري آذر 85 ،رابطه توانمند سازي و خودكارآمدي با رضايت شغلي در دبيران شهر تهران شماره: 148
 • توضیحات دیگر: 0