تست هوش WMTI


Wiener matrizen test for iran


 • عنوان فارسی: تست هوش WMTI
 • عنوان انگلیسی: Wiener matrizen test for iran
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش هوش افراد بالای 14 سال
 • سازنده: اژه ای
 • سال ساخت: 1371
 • تعداد سوال: 28
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – زمان لازم اجرای تست 28 دقيقه و با توضيحات قبل از آن حدود40 دقيقه می باشد.
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: علی فتحی آشتيانی (1374) بررسی تحولی تصور از خود ، حرمت خود، اضطراب و افسردگی در نوجوانان تيزهوش و عادی رساله دکترای روانشناسی – دانشگاه تربيت مدرس
 • آزمون مرجع: Wiener matrizen test for iran
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 0.73 اژه اي (1371). هوش خلاقيت و حل مسئله . تهران مجله استعدادهاي درخشان، سال اول، شماره 2، 1371
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 0.75 اژه اي (1371). هوش خلاقيت و حل مسئله . تهران مجله استعدادهاي درخشان، سال اول، شماره 2، 1371
 • توضیحات دیگر: 0