پرسشنامه شخصيتی گری – ويلسون GWPQ


Gary –wilson personality questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه شخصيتی گری – ويلسون GWPQ
 • عنوان انگلیسی: Gary –wilson personality questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی ميزان فعاليت سيستم های مغزی – رفتاری و مولفه های آنها
 • سازنده: ويلسون بارت و گری Wilson . G.D Barrett.P.T
 • سال ساخت: 1989
 • تعداد سوال: 120 ماده
 • زیر مقیاس: سيستمهای بازداری رفتاری ، فعال ساز رفتاری و جنگ – گريز 40 ماده : - 20 ماده به مولفه اجتناب منفعل، - 20 ماده به مولفه خاموشی اختصاص دارد . و از 40 ماده مربوط به فعاليت سيستم فعال ساز رفتاری 20 ماده به مولفه رفتار روی آورد و 20 ماده به اجتناب فعال اختصاص دا
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: پاسخها بصورت بله ، خير و ؟ می باشد که انتخاب بله ، خير در برخی گزينه ها نمره دو و در برخی نمره صفر دارد. و ؟ هميشه نمره 1 دارد، بنابراين دامنه نمره های آزمودنی برای هر يک از شش مولفه بين صفر تا 40 می باشد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Gary –wilson personality questionnaire
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ براي مولفه هاي روي اورد، اجتناب منفعل ،خاموشي ، جنگ و گريز به ترتيب عبارتند از: 68/0-65/0-78/0-71/0-69/0-75/0-/ بر روي 400 نفر دانشجويان زن ومرد دانشگاههاي دولتي مشهد ضريب آلفاي كرونباخ براي كل آزمون 68/0 بدست آمد و براي هريك از مولفه هاي رو
 • توضیحات دیگر: 0