پرسشنامه سبک های يادگيری کلب


Kolb learning style inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه سبک های يادگيری کلب
 • عنوان انگلیسی: Kolb learning style inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش شيوه های يادگيری افراد و سبک های يادگيری آنها
 • سازنده: کلب KOLB
 • سال ساخت: 1985
 • تعداد سوال: 12
 • زیر مقیاس: 4 سبک يادگيری ( همگرا- واگرا-انطباق يابنده- جذب کننده)
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی –جمعی- فردی-خود گزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: هر جمله 4 پاسخ پيشنهادی دارد که در مقابل هر پيشنهاد از 1 تا 4 به فرد نمره می‌دهد اگر پاسخ با يادگيری شما کاملا مطابقت دارد 4 بدهيد، اگر پاسخ با يادگيری شما تا حدی مطابقت دارد 3 بدهيد.اگر پاسخ با يادگيری شما اندکی مطابقت دارد 2 بدهيد، اگر پاسخ با يادگيری شما خيلی کم مطابقت دارد 1 بدهيد.هر جمله شامل 4 شيوه يادگيری است. جمع گزينه الف در 12 سئوال يک نمره بدست می دهد که معرف نمره تجربه عينی است. گزينه ب در 12 سئوال يک نمره بدست می دهد که معرف نمره مشاهده تأملی است. گزينه ج در 12 سئوال يک نمره بدست می دهد که معرف نمره مفهوم سازی انتزاعی است. گزينه د در 12 سئوال يک نمره بدست می دهد که معرف نمره آزمايشگری فعال است
 • رفرانس: بررسی سبک های يادگيری براساس نظريه کلب در دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوين در سال 1380 عزيزی فريدون – خان زاده علی- حسينی مسعود- مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی
 • آزمون مرجع: Kolb learning style inventory
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ = آزمايشگر فعال 72/0 تفكر انتزاعي 76/0 مشاهده تأملي64/0 تجربه عيني 68/0 بررسي سبك هاي يادگيري براساس نظريه كلب در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در سال 1380 عزيزي فريدون – خان زاده علي- حسيني مسعود- مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
 • توضیحات دیگر: 0