پرسش نامه طرح واره های ظاهر (ASI)


Appaerance schemas inventory


 • عنوان فارسی: پرسش نامه طرح واره های ظاهر (ASI)
 • عنوان انگلیسی: Appaerance schemas inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش فرضيه های شناختی بنيادين مربوط به ظاهر
 • سازنده: کش Cash
 • سال ساخت: 1992
 • تعداد سوال: 14
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: مقياس 5 درجه ای ليکرت از 1 تا 5
 • رفرانس: صادقی- خيرالله،1387. اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در درمان مبتلايان به چاقی دکترای بالينی – انستيتو روانپزشکی تهران
 • آزمون مرجع: Appaerance schemas inventory
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 1ايايي آزمون – بازآزمون يك ماهه براي دانشجويان زن 71/0 بود. Cash 1990. the psychology of physical appearance: A esthetics , attributes,and image.in T.f.cash and T. pruzinsky (eds). Body images: development,deviance and change(pp.51-79_.new york
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Appaerance schemas inventory
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 7770/99 صادقي- خيرالله،1387. اثربخشي درمان شناختي- رفتاري در درمان مبتلايان به چاقي دكتراي باليني – انستيتو روانپزشكي تهران
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 0/82 صادقي- خيرالله،1387. اثربخشي درمان شناختي- رفتاري در درمان مبتلايان به چاقي دكتراي باليني – انستيتو روانپزشكي تهران
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 0/75 صادقي- خيرالله،1387. اثربخشي درمان شناختي- رفتاري در درمان مبتلايان به چاقي دكتراي باليني – انستيتو روانپزشكي تهران
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 0/78 صادقي- خيرالله،1387. اثربخشي درمان شناختي- رفتاري در درمان مبتلايان به چاقي دكتراي باليني – انستيتو روانپزشكي تهران
 • توضیحات دیگر: 0