مقياس افسردگی ، اضطراب و استرس (DASS)


Depression, anxiety , stress scales


 • عنوان فارسی: مقياس افسردگی ، اضطراب و استرس (DASS)
 • عنوان انگلیسی: Depression, anxiety , stress scales
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش علايم جاری افسردگی ، اضطراب و استرس
 • سازنده:
 • سال ساخت: 1995
 • تعداد سوال: 42 ماده
 • زیر مقیاس: اضطراب – افسردگی- استرس- هر خرده مقياس 14 سئوال دارد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: ماده ها بر مبنای يک مقياس 4 نقطه ( 0 به هيچ وجه در مورد من صادق نيست تا 3 بسيار در مورد من صادق است)
 • رفرانس: صادقی- خيرالله- (1387) ، اثربخشی درمان شناختی – رفتاری در درمان مبتلايان به چاقی دکترای بالينی – انستيتو روانپزشکی تهران
 • آزمون مرجع: Depression, anxiety , stress scales
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ= 0/83 ترجمه بخشي پور رودسري( 1383) – روابط ساختاري ميان ابعاد اختلال هاي اضطرابي و افسردگي DSMIV و ابعاد الگوي سه بخش انديشه و رفتار، سال نهم شماره 4 بهار ص 73- 63
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Depression, anxiety , stress scales
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي با روش باز آزمون 71/0 افسردگي 79/0 اضطراب و 81/0 استرس ( براون، كورپيتا، كورونتج و بارلو (1997) Brown,T.A,chropita,B.F, korotitsch,W,Barlow,DH.psychometric properties of the depression anxiety stress scale(DASS) behavior research and therapy.35,79-
 • توضیحات دیگر: 0