آزمون تصوير پيچيده آندره ری


Rey complex figure


 • عنوان فارسی: آزمون تصوير پيچيده آندره ری
 • عنوان انگلیسی: Rey complex figure
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Memory,Perception,Visual Memory
 • کاربرد: بررسی سازمان بندی ادراکی و حافظه بينايی در ضايعات مغزی .
 • سازنده: ری Rey
 • سال ساخت: 1941
 • تعداد سوال: شامل دو كارت ميباشد: كارت A براي بزرگسالان بالاي 4 سال و معمولاً از 7 سالگي جواب مي‌دهد.كارت B براي سن 4 تا 7 سال.
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: اجرا در دو نوبت انجام می‌شود. تصوير در جلوی آزمودنی به طوری که لوزی به طرف پايين باشد، قرار می‌گيرد. يکبار از روی تصوير، رسم می‌کند در اجرای بعدی بدون وجود تصوير و از حفظ رسم ميکند.
 • نحوه نمره گذاری: اگر جزء کشيده شده کامل و سرجايش باشد (2 نمره). اگر جزء کشيده شده کامل باشد ولی سرجای خودش نباشد (1 نمره). اگر جزء کشيده شده کامل نباشد ولی قابل تشخيص باشد و سرجای خود هم نباشد (5/0 نمره) اگر جزء کشيده شده قابل تشخيص نباشد يا اگر جزء کشيده نشده باشد نمره‌ای نمی‌گيرد (حداکثر نمره 36)
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Rey complex figure
 • عنوان: فرم اصلي 1
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: همبستگي مثبت ( 37/0) ميان نمره يادآوري و سطح تحصيلات.(روسلي و آرديلا، 1991 به نقل از لزاك ، 1995)
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: 0/91 تا 98/0 (لزاك ، 1995 ) Lezak,M,D.(1995).Neuropsychological Assessment. NewYork, Oxford University Press
 • توضیحات دیگر: 0