مقياس تيپ شخصيتی B,A بورتنر


Bortner personality types(A,B


 • عنوان فارسی: مقياس تيپ شخصيتی B,A بورتنر
 • عنوان انگلیسی: Bortner personality types(A,B
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: شخصيت- تيپ A- تيپ B- آزمون شخصيتی -Personality-type A- type B- Personality inventory
 • کاربرد: ارزيابی تيپ شخصيتی در افراد A,B
 • سازنده: بورتنر(Bortner)
 • سال ساخت: 1969
 • تعداد سوال: 14
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: به روش ليکرت ،14 جفت عبارت در يک طرف هر يک از آنها رفتاری ويژه تيپ A و طرف ديگر رفتاری ويژه تيپ شخصيتی Bمنعکس شده است.در بين هر جفت عبارت يک پيوستار از اعداد يک تا هفت قرارگرفته است.منظور از اين پيوستار که از ويژگی رفتاری تيپ شخصيت B و عدد يک شروع و به ويژگی رفتاری تيپ شخصيتی A و عدد هفت منتهی می شود.با توجه به شيوه نمره گذاری اين مقياس نمره های بالاتر نشانگر گرايش فرد به سمت تيپ شخصيتی A و نمره های پايينتر نشانگر گرايش فرد به سمت تيپ شخصيت B است.
 • رفرانس: