آزمون خط‌زنی بوناردل


Bonardel


 • عنوان فارسی: آزمون خط‌زنی بوناردل
 • عنوان انگلیسی: Bonardel
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Eidetic imagery
 • کاربرد: اندازه‌گيری و تشخيص بعضی ويژگی‌های ذهنی (نظير حافظه بصری، دقت و سرعت)
 • سازنده: بوناردل Bonardel
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: آزمودنی بايد در طی يک زمان محدود (دو دقيقه) از بين يک مجموعه اشکال شبيه به هم، شکلی را با يک زاويه خاص مطابق نمونه پيدا نموده و خط بزند.
 • نحوه نمره گذاری: سه نمره حاصل خواهد شد که عبارتند از: 1- تعداد درست علامت زده شده، 2- تعداد جاافتاده 3- تعداد اشتباه علامت‌زده شده.
 • رفرانس: