همتاسازی تصاوير مشابه


Matching familiar figures test (MMFT)


 • عنوان فارسی: همتاسازی تصاوير مشابه
 • عنوان انگلیسی: Matching familiar figures test (MMFT)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: impulsive behavior
 • کاربرد: بعد تامل و تکانشوری در سبک شناختی
 • سازنده: کگن Kagan,J.
 • سال ساخت: 1965
 • تعداد سوال: 12 ايتم تصاوير
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: انفرادی
 • نحوه نمره گذاری: هر چه کودک زمان درنگش در پاسخگويی کمتر و تعداد خطاهای او بيشتر باشد، تکانشوری او بيشتر است.تعداد خطاهای کودک بيانگر ميزان تکانش‌وری او خواهد بود. اگر ميانگين زمان درنگ کودک کمتر از 10 ثانيه و ميانگين تعداد خطاها بيشتر از 15 تا باشد او تکانش ور تلقی می‌شود.
 • رفرانس: