مقياس نااميدی کودکان


Hopelessness Scale for children (HSC)


 • عنوان فارسی: مقياس نااميدی کودکان
 • عنوان انگلیسی: Hopelessness Scale for children (HSC)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Child, Dysthymic Disorder, Depressive disorder.
 • کاربرد: سنجش نااميدی کودکان – تفکيک افراد افسرده از غير افسرده
 • سازنده: کازدين و همکاران Kazdin et al.
 • سال ساخت: 1983
 • تعداد سوال: 17 سؤال (17 جمله)
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: مقياس نااميدی کودکان دارای 17 جمله است که کودکان بايد بعد از خواندن هر جمله نظر خود را با گذاشتن حرف ص (صحيح) يا غ (غلط) در جلو آن مشخص کنند.
 • نحوه نمره گذاری: حداکثر نمره‌ای که نااميدی شديد را می‌رساند 17 است .
 • رفرانس: