تکميل واژه‌های جزء به جزء شده


Word fragment completion test


 • عنوان فارسی: تکميل واژه‌های جزء به جزء شده
 • عنوان انگلیسی: Word fragment completion test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Word Processing, Memory , word association test, association,
 • کاربرد: سنجش حافظه ضمنی
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: فهرستي از واژه‌ها (48 واژه)
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: آزمودنی به مدت 90 ثانيه فهرست واژه‌های خوشايند و ناخوشايند را نگاه کرده؛ سپس به مدت 5 دقيقه توجه وی از واژه‌ها به وسيله کشيدن طرح‌های هندسی دور نگهداشته می‌شود و در نهايت فهرست واژه‌های جزء به جزء شده را دريافت و خواسته می‌شود که کليه واژه‌ها را تکميل کند
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: