آزمون خواندن


Alovette


 • عنوان فارسی: آزمون خواندن
 • عنوان انگلیسی: Alovette
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Reading, Dyslexia, (Dyslexia, acquired)
 • کاربرد: اختلالات خواندن
 • سازنده: مصطفی تبريزی
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 60 ماده
 • زیر مقیاس: توانايی شنيداری و تلفظ کردن، حافظه شنيداری و توالی شنيداری، مشکلات مربوط به ادراک ديداری، تميزديداری، حافظه و توانی ديداری، خواندن موارد استثتايی، عدم آشنايی به مفهوم زبان و ضمير، فهم واژه‌ها، جمله‌ها، عبارات متن، و رعايت نشانه‌هايی مثل کاما، نقطه و ...
 • نحوه اجرا: فردی. يکی از دروس کتاب دانش آموز انتخاب می‌شود (يک درس قبل از درسی که معلم به تازگی تدريس کرده است) در جهت روخوانی به دانش‌آموز داده می‌شود.
 • نحوه نمره گذاری: موارد مشکل‌دار برروی چک ليست تيک زده می‌شود و نوع اختلال خواندن وی تشخيص داده می‌شود. برای خواندن تمام متن 3 دقيقه لازم است که گاهی کمتر از 3 دقيقه هم طول می‌کشد. کودکانی که قادر نيستند متن را بخوانند برای خواندن واکه ها، سيلاب‌ها زمان محدودی را درنظر نمی‌گيريم و تنها تعداد واکه ها و سيلاب‌های صحيح خوانده شده را به عنوان نمره اين بخش (زبان خواندن) منظور می‌نمائيم. - بخش تعداد کلمات خوانده شده: برای هر کلمه يک عدد مرقوم شده که يعنی اولين کلمه شماره 1 و به همين ترتيب تا شماره 265 که آخرين کلمه متن را تشکيل می‌دهد و لذا تعداد کلمات خوانده شده را در بين جملات يک خطی می‌توان شمرد (کنار هر خط تعداد کلماتش مشخص شده است). تعداد کلماتی که به صورت خطی جا افتاده‌اند شمرده نمی‌شوند. اما کلماتی که بين جملات جا می‌افتند شمرده می‌شوند و در مجموع بايستی تعداد کلمات خوانده شده به کل تعداد کلمات خوب خوانده شده و تعداد کلمات بد خوانده شده، تعداد کلمات جا افتاده به طور جدا، و کلماتی که در 5 ثانيه خوانده شده‌اند ثبت شود. اگر خواننده‌ای چند سطر از متن را جا بياندازد می‌تواند آن متن را در مدت زمان کمتر از 3 دقيقه به اتمام برساند. بديهی است کلمات، کلمات خوانده شده. تعداد اشتباهات و غيره در همان مدت زمان که وی‌ برای خواندن متن صرف کرده محاسبه می‌شود (نه در 3 دقيقه).
 • رفرانس: