پرسش‌نامه شخصيت 16 عاملی کتل


Cattells 16 personality Factor Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسش‌نامه شخصيت 16 عاملی کتل
 • عنوان انگلیسی: Cattells 16 personality Factor Questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Personality, Personality tests, Personality Inventory, Personality Assessment, Cattell Personality Factor Questionnaire.
 • کاربرد: ابزار ارزيابی شخصيت بزرگسال در چهارچوب 16 مقوله يا عامل منطقاً مستقل و اساساً بهنجار توصيف می‌گردد. نتايج تست در پيش‌بينی رغبتهای حرفه‌ای و عملکرد شغلی و درک سازش يافتگی شخصی سودمند است.
 • سازنده: ريموند بی‌ کتل Cattell
 • سال ساخت: 1949
 • تعداد سوال: 187 سوال
 • زیر مقیاس: عامل A: ادواری خويی – گسيخته، عامل B: هوش عمومی- نارسايی عقلی، عامل C: پايداری هيجانی يا نيرومندی من- نوروزگرايی عمومی، عامل E: سلطه يا استيلا – اطاعت، تسليم، عامل F: برون‌گردی- نابرون گردی، عامل G: خلق استوار- خلق نارس و وابسته، عامل H: ادوار خويی متهورا
 • نحوه اجرا: آزمودنی بايد سؤالات را با دقت بخواند و پاسخ مورد نظر خود را بين دو امکان (بله، نه يا آنکه الف، ب) انتخاب کند و دور پاسخ مورد انتخاب دايره بکشد.
 • نحوه نمره گذاری: پاسخنامه‌های کامپيوتری با استفاده از کليد،‌ تصحيح نمره‌گذاری آزمون 16 عاملی شخصيت را تسهيل می‌کند زمانی که از کليد تصحيح استفاده می‌شود بايد نمرات خام به‌دست آمده برای هر عامل را با استفاده از جداول هنجاری به نمرات تراز شده تبديل نمود. از 187 سوال پرسش‌نامه به استثنای سه سؤال (دو سوال در آغاز و يکی در پايان) که به منظور قراردادن آزمودنی در جو آزمايش و سوال آخر به منظور وارسی بازخورد او در پايان آزمايش ارائه گرديده‌اند- مابقی سوالات مربوط به 16 عامل اصلی می‌باشد. برای احتساب نمره خام هر عامل، در صورتی که گزينه‌هايی با موضوع تعيين شده در جدول مطابقت نمايد (2) نمره و درغير اين صورت نمره‌ای نمی‌گيرد و در هر حال ارزش عددی گزينه ب (1) نمره است. تنها عامل (B) از اين قاعده مستثنی‌ است چه برای اين عامل فقط يک جواب صحيح وجود دارد که در جدول توزيع سؤالات مشخص شده است. در صورتی که آزمودنی برای سؤالهای عامل (B)، گزينه تعيين شده در جدول را انتخاب نمايد (1) نمره و ساير گزينه‌ها (0) نمره محسوب می‌گردد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Cattells 16 personality Factor Questionnaire
 • عنوان: اصلي
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه مطلوب نيست (مك‌كنزي، 1987) Mckenzie, J. (1987). Three Super factors in the 16PF and their relation to Eysenckis P, E and N. Personality and Individual Differences, 9(5), PP-843-850.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي مناسبي دارد اما اعتبار سازه مطلوب نيست(مك كنزي،1987) Mckenzie, J. (1987). Three Super factors in the 16PF and their relation to Eysenckis P, E and N. Personality and Individual Differences, 9(5), PP-843-850.
 • توضیحات دیگر: 0