مقياس اضطراب ANQ


Anxiety Questionnaire


 • عنوان فارسی: مقياس اضطراب ANQ
 • عنوان انگلیسی: Anxiety Questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: اضطراب - پرسشنامه - آسيب شناسی روانی- اختلالات اضطرابی - anxiety- Questionnaire - psychopathology- anxiety disorder-
 • کاربرد: اندازه گيری ميزان اضطراب عمومی
 • سازنده: نجاريان و همکاران
 • سال ساخت: 1374
 • تعداد سوال: 20
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: بصورت هرگز،به ندرت،گاهی اوقات و اغلب اوقات و بر اساس آن مقادير 0 ،2،1و 3 نمره گذاری می شود.گرفتن نمره بالا در اين مقياس نشاندهنده اضطراب عمومی بالا است.
 • رفرانس: نجاريان،ب – عطاری،ی – مکوندی،ب –(1374) ساخت و اعتباريابی مقياس برای سنجش اضطراب عمومی(ANQ) مجله پژوهشهای روانشناختی،شماره 15
 • آزمون مرجع: Anxiety Questionnaire
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: ضريب اعتبار اين پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار ملاكي بين 59/0 تا 64/0 گزارش گرديده است (ابوالقاسمي،1374 به نقل از نيسي،ع – شهني ييلاق ،م- فراشبندي ،ا 1384 – بررسي رابطه ساده و چندگانه متغيرهاي عزت نفس،اضطراب عمومي،حمايت اجتماعي ادراك شده و سرسختي روانش
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)اين پرسشنامه با اجرا بر روي 528 دانشجوي دختر و پسر با ميانگين سني 8/22 ضريب اعتبار آن با تست MMPI برابر با 54/0 و ضريب اعتبار همزمان آن با پرسشنامه اضطراب و افسردگي در بيماران در تست HADS ، r=0/61 محاسبه شد.(نجاريان،ب – عطاري،ي – مكوندي،ب –(1374) ساخت و
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در پژوهش نيسي و همكاران(1384) بر روي 200 دختر دانش آموز انجام شد ضريب پايايي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ برابر با 74/0 و با روش تنصيف برابر با 66/0 محاسبه شد( نيسي،ع – شهني ييلاق ،م- فراشبندي ،ا- 1384 – بررسي رابطه ساده و چندگانه متغيرهاي عزت نفس،اضطر
 • توضیحات دیگر: 0