پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون(TAQ)


Test Anxiety Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون(TAQ)
 • عنوان انگلیسی: Test Anxiety Questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: اضطراب - پرسشنامه - آسيب شناسی روانی- اختلالات اضطرابی - اضطراب امتحان - anxiety- questionnaire - psychopathology- anxiety disorder- test anxiety inventory
 • کاربرد: جهت سنجش اضطراب امتحانی
 • سازنده: ساراسون
 • سال ساخت: 1952
 • تعداد سوال: 37
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: به منظور نمره گذاری اين پرسشنامه آزمودنی هر عبارت را می خواند و بر اساس اينکه جمله درباره او صدق می کند يا نه پاسخ درست يا نادرست در جلوی هر گزينه می نويسد. انتخاب گزينه درست نشانگر اضطراب است و نمره 1 می گيرد در حاليکه گزينه نادرست در مورد هر عبارت به معنی عدم وجود اضطراب بوده و نمره صفر می گيرد . عبارتهای 3،27 و 33 معکوس بوده و بر عکس نمره می گيرند.با جمع بندی نمره ها نمره کلی امتحان ساراسون به دست می آيد. وجود نمره بالاتر از 20 در اين آزمون نشانگر وجود اضطراب امتحان بيمارگونه است که فرد را دچار اختلال عملکرد می نمايد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Test Anxiety Questionnaire
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روايي تست از طريق سنجش ارتباط تست اضطراب امتحان ساراسون با تست اضطراب امتحاني(TA) ضريب همبستگي 82/0 را نشان مي دهد.(به نقل از بابايي اميري،ناهيد،1376- بررسي عوامل موثر بر اضطراب امتحاني و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع سوم راهنمايي شهر تهران-
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي تست از طريق بازآزمايي با فاصله زماني چندهفته بيشتر از 80/0 بدست آمد. وگمن،كورمير و كورمير1970 گزارش نمودند كه پايايي تست اضطراب امتحاني ساراسون از طريق دو نيمه كردن از قابليت اعتماد 91/0 و با روش بازآزمايي با فاصله زماني بيش از 6 هفته از اعتبار 82/
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب پايايي به روش آلفاي كرونباخ 88/0 گزارش شده است.(به نقل از حيدري،ع – 1380- ساخت و استانداردكردن پرسشنامه اضطراب دانش آموزان چهارم و پنجم ابتدايي و اول راهنمايي شهرستان اهواز- مجله دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان -شماره نهم – پاييز 1380
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ساراسون و همكاران ضرايب پايايي تنصيف و همساني دروني مقياس اضطراب امتحان را 88/0 گزارش كرده اند . در پژوهشهاي ديگر ضرايب پايايي اين مقياس از 61/0 تا 89/0 گزارش شده است.(به نقل از ولايتي نژاد،رهام،1384- اثربخشي فنون بازسازي شتاختي و آموزش آراميدگي عضلاني به
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Test Anxiety Questionnaire
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي محتوايي آزمون مورد تاييد اساتيد محترم روانشناسي دكتر شفيع آبادي ،نوابي نژاد و بهرامي قرارگرفته است.(نبوي،صادق،1375- بررسي ارتباط عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان پايه 2 دبيرستانهاي نمونه و عادي شهر تهران – پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره دا
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: دادستان و همكاران1374- در تحقيق خود به بررسي رابطه دو مقياس اضطراب عمومي كتل و اضطراب امتحان ساراسون پرداخته اند. نتايج نشان داد كه در سطح معني داري كليه عوامل تست اضطراب كتل با مقياس اضطراب امتحان همبستگي مثبت دارند و بين عوامل اضطرابي ،شخصيت و عامل اضطر
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: نبوي 1375 در پژوهش خود كه بر روي 250 نفر از دانش آموزان پايه دوم دبيرستانهاي نمونه و عادي شهر تهران انجام داد پايايي‌آزمون را با استفا ده از روش كودر ريچاردسون برابر با 79/0 محاسبه كرده است .( نبوي،صادق،1375- بررسي ارتباط عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آ
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي بازآزمايي پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون پس از 5 هفته برابر با 88/0 گزارش شده است.(ابوالقاسمي و همكاران،1378 به نقل از لشكري پور و همكاران،1385- بررسي ارتباط بين اضطراب امتحان با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر زاهدان در سال 138
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: شجراتي 1376- در پژوهش خود كه بر روي 300 نفر از دانش آموزان دختر سال اول و دوم متوسطه انجام داد پايايي آزمون را باروش آلفاي كرونباخ 99/0 محاسبه كرد.(شجراتي،تاجيه،1376- بررسي كاربردپذيري روش بازآموزي اسناد در كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره متوسطه
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: دادستان و همكارن 1374 در پژوهش خود مقياس اضطراب امتحان ساراسون را با روش دو نيمه كردن 91/0 و با روش بازآزمايي در فاصله زماني بيش از 6 هفته 82/0 محاسبه كرده اند.(به نقل از مجتهدي ملكي،محترم،1376- بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و معدل دانش آموزان و تاثير روش
 • توضیحات دیگر: 0