پرسشنامه شغلی – شخصيتی «جستجوی خود فرمان » جان هالند(SDS)


Self Directed Search


 • عنوان فارسی: پرسشنامه شغلی – شخصيتی «جستجوی خود فرمان » جان هالند(SDS)
 • عنوان انگلیسی: Self Directed Search
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خود سنجی - سنجش خود - خود- آزمون - شغل - شخصيت -Vocation- self assessment- self -inventory - occupation- personality
 • کاربرد: بين خصايص افراد و نوع شغلی که انتخاب می کنند رابطه وجود دارد . رغبت سنج هالند رغبتهای اساسی افراد را به 6 مقوله شغلی که با 6 خصوصيت شغلی همخوانی دارد تقسيم می کند. همچنين با طبقه بندی مشاغل ، به کمک اين طبقه بندی مشاورين نوع شخصيت افراد را با يکی از مشاغل
 • سازنده: جان هالند(Holland.John )
 • سال ساخت: 1958
 • تعداد سوال: 228
 • زیر مقیاس: خرده آزمونهای فعاليتها - صلاحيتها - مشاغل و خودسنجی ها و هرخرده آزمون دارای 6 مقياس واقع گرا،جستجوگر،هنری،اجتماعی،متهور و قراردادی است.
 • نحوه اجرا: هم فردی و هم گروهی
 • نحوه نمره گذاری: 6 نمره برای هر مقياس است .که بالاترين سه نمره بدست آمده کد اختصاری يا تيپ شخصيتی فرد را تشکيل می دهد که طيف نمره هر تيپ از 2 تا 50 متغير است.
 • رفرانس: 1)هنجاريابی سياهه خود پژوهشی هالند در ميان دانش آموزان سالهای سوم راهنمايی و اول دبيرستان – پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس. 2)حسينيان،س و يزدی،م(1376)، هدايت شغلی از طريق همخوانی شخصيت با محيط شغلی و هنجاريابی SDS،فصلنامه علمی – پژوهشی علوم ا
 • آزمون مرجع: Self Directed Search
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روايي همزمان اين پرسشنامه با پرسشنامه آرزوهاي شغلي همبستگي 45/0 را نشان داده است.روايي پيش بين با آرزوهاي شغلي براي تيپ جستجوگر همبستگي 61/0 را نشان داده است. Holland J.L.etal(1994) . The self directed search technical manual .Odessa, FL: Psychological As
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در بررسي هالند(1994) پايايي آزمون از طريق بازآزمايي با فاصله 4 سال براي دانشجويان بين 75/0 تا 78/0 همبستگي نشان داد . Holland J.L.etal(1994) . The self directed search technical manual .Odessa, FL: Psychological Assessment Resources
 • توضیحات دیگر: 0