فهرست رفتار کودک CBCL


Child Behavior Checklist


 • عنوان فارسی: فهرست رفتار کودک CBCL
 • عنوان انگلیسی: Child Behavior Checklist
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: کودک - رفتار کودک - اختلالات رفتاری کودکان - روانشناسی کودک - رفتار - آسيب شناسی روانی -child- - Child Behavior-Child Behavior Disorders - - Child Psychology - behaviour - psychopathology
 • کاربرد: بررسی مشکلات رفتاری کودکان 4 تا 16 و حداکثر 18 سال
 • سازنده: آچنباخ(Achenbach)
 • سال ساخت: 1991
 • تعداد سوال: 115
 • زیر مقیاس: از سه فرم والدين،معلم و خودسنجی که هر فرم شامل 8 گزاره و هر فرم انزوای اجتماعی،شکايتهای جسمانی،اضطراب،افسردگی،مشکلات اجتماعی،اختلالات تفکری،مشکلات توجه،رفتار بزهکارانه و رفتار پرخاشگرايانه را اندازه گيری می کند
 • نحوه اجرا: بصورت مصاحبه ساختاريافته و خودسنجی(Self Report(
 • نحوه نمره گذاری: توسط کامپيوتر و راهنمای نمره دهی و جدول هنجارشده برای سنين مختلف
 • رفرانس: سامانی،سيامک و غباری،باقر(1376)- بررسی پايايی و اعتبار مقياس رفتاری کودکانCBCL برای دانش آموزان دبستانی شهر شيراز- پنجمين کنگره پژوهشهای روانپزشکی و روانشناسی در ايران – اسفندماه 1376- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی تهران
 • آزمون مرجع: Child Behavior Checklist
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب همبستگي بين پرسشنامه CBCL و مقياس كانرز از 59/0 تا 86/. گزارش شده است.(Achenbach,TM(1991).Child Behavior Checklist,4-18.)
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: براي تعيين پايايي آزمون به روش بازآزمايي بعد از 7روز با اجرا بر روي 24 پسر و 29 دختر 4 تا 11 ساله ضريب همبستگي 87/0 براي مقياس شايستگي اجتماعي و 89/0 براي مقياس مشكلات رفتاري محاسبه شد. (Achenbach,TM(1991).Child Behavior Checklist,4-18
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: همساني دروني به روش آلفاي كرونباخ از 46/0 تا 93/0 در582 نفر ازپسران 4 تا 11 ساله و از 54/0 تا 93/0 در 619 دختر 4 تا 11 ساله گزارش شده است. Achenbach,TM(1991).Child Behavior) Checklist,4-18
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Child Behavior Checklist
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: جهت بررسي روايي سازه پرسشنامه CBCL از روش تحليل عاملي به روش بيشينه احتمال(ML) استفاده شد كه روايي پرسشنامه را تاييد مي كند.(به نقل از ساماني،سيامك و غباري،باقر(1376)- بررسي پايايي و اعتبار مقياس رفتاري كودكانCBCL براي دانش آموزان دبستاني شهر شيراز- پنجمي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روايي مقياس از طريق روايي همزمان محاسبه گرديده است.نتايج نشان داد كه همبستگي مقياس NBAS با CBCL و هر يك از زير مقياسهاي آن بين 21/0 تا 50/0 مي باشد.(محمدي،نوراله و چالمه،رضا- 1385- ارزيابي مدل اندازه گيري طرحوارههاي شناختي پرخاشگر و ارتباط آن با مشكلات رف
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ساماني و غباري(1376) در پژوهش خود كه بر روي 500 نفر (250 نفر دختر و 250 نفر پسر)از دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر شيراز انجام دادند ضريب پايايي آزمون CBCL را به روش بازازمايي براي كل آزمون و دو عامل كلي رفتار دروني و بروني به ترتيب برابر با 80/0، 65/0 و 68
 • توضیحات دیگر: 0