پرسشنامه رفتار کودک آيبرگ


Eyberg Child Behavior Inventory ECBI


 • عنوان فارسی: پرسشنامه رفتار کودک آيبرگ
 • عنوان انگلیسی: Eyberg Child Behavior Inventory ECBI
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: رفتار مخرب - پرخاشگری نافرمانی مشکلات سلوکی
 • کاربرد: ارزيابی مشکلات سلوکی در منزل
 • سازنده: شيلا ايبرگ Sheila Eyberg, PhD
 • سال ساخت: 1999
 • تعداد سوال: 36
 • زیر مقیاس: دو زير مقياس شدت و مشکل- کودکان و نوجوانان 2-16 سال
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: دردو مقياس نمره گذاری می شود، يکی شدت که نشانگر فراوانی رفتارهای مورد نظر در کودک است و ديگر مقياس مشکل که ارزيابی می کند که آيا والدين آن رفتار را به عنوان يک مشکل در کودک در نظر می گيرد يا نه. هر آيتم پرسشنامه در يک مقياس ليکرتی از 1(هرگز) تا 7(هميشه) نمره ميگيرد که مجموع اين نمرات بيانگر نمره ی مقياس است.
 • رفرانس: Eyberg,S., Pincus, D 1999 Eyberg Child Behaviour Inrentory and sulter-Eyberg Student Behaviour Inventory-Revised Proffessional manual. USA: Psychological Assessment Resources
 • آزمون مرجع: Eyberg Child Behavior Inventory ECBI
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه نمرات ECBI با نمره كل فهرست مشكلات رفتاري كودكCBCL همبستگي معنادار بالايي داشت - اعتبار افتراقي ECBI در افتراق ميان گروه هاي نرمال از Conduct موفق بود
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: پايايي ميان ارزياب ها براي زير مقياس شدت 86/0 و زير مقياس مشكل 79/0
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: زير مقياس مشكل 93/0 با احتساب كودريچاردسون
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: با 3 هفته فاصله براي زير مقياس شدت 86/0 و زير مقياس مشكل 88/0
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي دروني زير مقياس شدت 95/0با احتساب الفاي كرونباخ
 • توضیحات دیگر: 0