آزمون انتظارات


Expectations Test


 • عنوان فارسی: آزمون انتظارات
 • عنوان انگلیسی: Expectations Test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: هيجانات، کارآمدی efficacy
 • کاربرد: ارزيابی انتظارات در مورد هيجانات، تجارت و کارآمدی در موقعيت های اجتماعی خصوصاً در مورد افرادی که مورد سوءاستفاده جسمی يا جنسی قرار گرفته اند
 • سازنده: کوين جی گولی Keviny.Gully
 • سال ساخت: 2003
 • تعداد سوال: 16 تصوير
 • زیر مقیاس: سه زير مقياس هيجانات، تجارت، کارآمدی
 • نحوه اجرا: توسط روانشناس کودک با ارائه تصاوير و پرسش درباره اينکه کودک تصوير چه احساسی دارد. افراد 4-17 سال
 • نحوه نمره گذاری: بر اساس راهنمای آزمون, هر آيتم بر اساس نوع هيجانی که کودک عنوان می کند نمرات 1-5 می گيرد. همچنين بر اساس نوع تجربه ای که کودک در هر تصوير بيان می کند نمرات 1-9 می گيرد. تمره کارآمدی به صورت 1(بله) يا 2 (خير) به هر آيتم تعلق می گيرد.
 • رفرانس: Gully,K.J2003 Expectation Test: Professional Manual. Salt lake city, UT: Peak ASCENT, L.L.C
 • آزمون مرجع: Expectations Test
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777نمرات مقياس هايي كه علائم تروما را ارزيابي مي كردند مثل فهرست علايم تروما TSCC با 10 انتظار در ازمون انتظارات همبستگي داشت كه ضريب آلفاي كرونباخ 65/0 به بالا به دست امده است
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: ميانگين كاپا براي 16 تصوير در مورد نمره هيجانات 94/0 و در مورد نمره تجارب 86/0 بود. شهريور و همكاران 1385 گزارش كرده اند:در نمونه كودكان ايراني در مورد تمام زير مقياس ها بالاتر از 9/0 با حدود اطمينان 95/0 بوده است. شهريور و همكاران 1385 پايايي و روايي آزم
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي بازآزمايي براي نمره كارآمدي 88/0 بود
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ثبات دروني با محاسبه آلفاي كرونباخ در مورد هيجانات 42/0 تا 71/0 و در مورد تجارب 0/45 تا 82/0 بود
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: 0